YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Son Duyurular

T.C.

ANTALYA DEMRE BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Demre Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Demre Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ve bağlı birim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 13.07.2005 tarih ve 25674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Demre Belediyesini,

b) Başkanlık: Demre Belediye Başkanlığını,

c) Başkan :Demre Belediye Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Demre Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

görevlendirilen Demre Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis :Demre Belediye Meclisini,

e) Encümen :Demre Belediye Encümenini,

f) Müdür  : Yazı İşleri Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

g) Müdürlük:Yazı İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Şef :Yazı İşleri Müdürlüğü Şefini,

h) Personel :Müdürlüğe bağlı çalışan tüm personeli,

ı) Memur :657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 4. Maddesinin “a” bendine konu,

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen, asli ve sürekli kamu

hizmetlerini yerine getiren personeli,

i) İşçi :Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş Kanununa

tabi sürekli olarak çalışan daimi işçiler ile belirli sürelerde çalıştırılan

geçici işçileri,

j) Sözleşmeli Personel:5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre boş memur

kadrosu karşılığı ve aynı kanun gereği, belirli sürelerle çalıştırılacak

kariyerli personeli,

k) Evlendirme Memuru :İlgili yönetmelik gereği nikah akdi yapmaya Belediye Başkanı

tarafından yetki verilen memuru, ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 – (1)Demre Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Demre Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 nci  maddesi, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak kurulmuştur.

(2) Demre Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü; Yazı İşleri, Arşiv İşleri, Meclis-Encümen İşleri, Evlendirme İşleri ile İnsan Kaynakları ve bu biriminde görev yapan memurlar, işçiler ve sözleşmeli personellerden oluşur.

Personel

MADDE 7 – (1) Demre Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde bir Müdür ile Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 (1) Yazı İşleri Müdürlüğü; Demre Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Demre Belediye’si Meclisi'nin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden ve meclis işlemlerinin yürütülmesinden, kararların yazım ve onaylarının takibinden, Belediye Meclisi üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmaktan, Belediye Encümeni'nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediye'ye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakın her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmaktan, Belediye’nin istihdam yönetimi, işçi işveren ilişkileri, işgücü planlaması ve organizasyonu, performans değerleme sistemi, personel kariyer planlama sistemi, rotasyon sistemi, iç hizmetler, kurum personeline yönelik kurum içi eğitim vb. faaliyetlerini üst yönetimle belirlenmiş genel politika ve prensipler çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmaktan, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve kuruluştaki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle eleman seçimi, yetiştirilmesi, eğitimi, işgücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programlarını planlama ve organizasyon çalışmalarını yürütmekten; kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitilmelerini sağlamak suretiyle astlarının faaliyetlerini en etkin ve verimli sonucu alacak şekilde çalışmalarını temin etmek ve kurum genelinin eğitim çalışmalarını organize etmekten, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemekten, Belediye personelinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik yayınların temin edilmesi ve ilgililer tarafından yararlanılmasını sağlamaktan sorumludur.

(2) Belediye Başkanının veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ilgili mer’i mevzuatta belirtilen görevlerin ifa ve icra edilmesi bağlamında:

(1) Yazı İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) Belediye'ye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak,

c) Gelen evrakın, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kapsamında; e-Belediye sistemine kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Belediye'nin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlamak,

d) Belediye hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların dilekçelerine havale alınarak, vatandaşın işiyle ilişkili müdürlüğe yönlendirilerek ilgili müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

e) Belediyeye gelen ve Belediyeden giden tüm evrakın giriş ve çıkışlarını kayıt altına almak,

f) Yürürlüğe giren ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin takibini yaparak, yayınlanan belgelerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

g) Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak,

ğ) Müdürlüklerden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evraklarını zimmet ile teslim almak, bilgisayar kaydını yaparak kuryelere zimmet ile teslim etmek,

h) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

(2) Meclis ve Encümen İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde meclis gündemini hazırlamak, Meclis Üyelerine tebliğ edilmesi, Belediye Meclisi'nin toplantılarının yapılabilmesi, Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutulması ve dökümünün yapılması, kararların yazılması, ilgili mercilerin onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Belediye Meclis üyelerinin ve encümen üyelerinin özlük işlerinin eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak,

c) Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, Başkanlık makamınca Belediye Encümeni’ne sevk edilen evrakı kaydetmek, Encümen gündemini hazırlamak, Belediye Encümeni'ne girecek tüm evrakın önceden incelenmesi, yasal dayanakları ile birlikte bir rapor haline getirilmesi ve Encümen'e sunulması, Kararların yazılması, Başkan’ın onayına sunulması, alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ç) Belediye Encümeni'nin aktif ve verimli çalışabilmesi için gerekli tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

d) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

(3) Evlendirme İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak,

b) Başvuranlar hakkında mer’i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,

c) İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak

ç) Aile cüzdanını düzenlemek,

d) Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,

e) Demre Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,

f) İlçe dışında evlenmek isteyenlere izin belgesi düzenlemek,

g) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

(4) İnsan Kaynakları Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Belediye'nin yapısına uygun; insan kaynaklan yönetimi, personel seçme ve yerleştirme, performans değerleme sistemi ve rotasyon sistemlerinin kurulması geliştirilmesi ve bu sistemlerin amacına uygun bir şekilde işletilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

b) İhtiyaç duyulan personelin mevcut mer’i mevzuat doğrultusunda işe yerleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

c) Başarılı aday memurların asalet onaylarını müdürlüklerin teklifi üzerine alınmasını, başarısız adayların da kayıt kapama işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ç) Personelin terfi, nakil, cezalandırma ve işten çıkarılması konularında, ilgili yöneticilerden gelen önerilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve alınacak karar gereğince işlemlerin yapılmasını sağlamak,

d) İşten ayrılan personelin kıdem tazminatının ve diğer gerekli ödemelerinin hesaplanması sağlamak,

e) Personelin işe alımından işten ayrılmasına kadar geçen sürede tabi olunan mer’i mevzuatın takip edilmesi ve gereğince işlemlerin yapılmasını sağlamak,

f) Belediye çalışanlarının (memur ve işçi), her türlü yasal ve yönetsel kayıtlarının ve özlük işlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde tutulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

g) Bütün personelin nitelikleri doğrultusunda kariyer planlama çalışması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

ğ) Belediye çalışanlarının, işin gereği bilgi, beceri, deneyim açısından eğitim ihtiyaçlarının tespiti, Eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve yapılan çalışma sonucuna göre eğitim programının yapılmasını, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinin yapılmasını ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütmek,

h) Personelin tüm kişisel ve özlük durumundaki değişikliklerle ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,

ı) Derece, terfi ve kademe ilerlemeleri onaylarının alınmasını, bunların kayıt işlemlerinin tutulmasını, terfi edecek memurlar ile Müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini incelenmesini, Meclis kararlarının alınmasını, gerekçeleri ile birlikte ilgili bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

i) Belediye personelinin mesaiye devam-devamsızlığının denetlenmesi, mesaiye riayet etmeyenlerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

j) İşe alınan işçilerle, çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formları düzenleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirimde bulunmak,

k) İşçilerin fazla mesai yapmaları ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünden izin alınmasını sağlamak,

l) Memur ve işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanabilmeleri amacıyla birim müdürleri ile birlikte gerekli programları yapmak, izinlerin işleri aksatmayacak bir şekilde kullanılması için gerekli işlemleri yürütmek,

m) Vasıfsız işçiler veya unvan değişikliği istenen işçiler arasında pozisyon değişikliği sınavı yapılmasını ve sınavın sonuçlarına göre gerekli unvanların verilmesin sağlamak,

n) Memur ve İşçi disiplin kurulunun oluşturulmasını ve bu kurullar tarafından alınan kararların ilgililere tebliğini sağlamak,

o) Süreli hizmet akitleriyle çalışan işçi personelin hizmet sürelerinin bitiminde birimlerin teklifi ile hizmet akitlerinin yenilenmesi çalışmalarını yapmak,

ö) Boş işçi kadrolarına açıktan atama yapılması için gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesini, mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yazışmaları yapmak,

p) Belediye genelinde tüm birim müdürlüklerinin verdikleri sicil notlarını toplamak, sicil yönetmeliğine göre gerekli işlemleri takip ederek ve sonuçlandırmak,

r) Memurlara kimlik kartı vermek ve/veya değiştirmek, emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,

s) Çalışan bütün personelin yapmakta oldukları işlerle ilgili olarak daha etkin sonuç almalarını sağlamak, işlerini istenen zamanda, istenen kalitede yürütmelerini temin edebilmek için, planlı mesleki ve kişisel kurum içi eğitim programları düzenlemek ve eğitimlere katılımları sağlamak,

t) Tüm belediye çalışanlarına işe başlama sürecinde oryantasyon eğitimi uygulamak,

u) Kanun, yönetmelik ve belediye mevzuatı ve bu mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgi veren eğitim programları düzenlemek,

ü) Belediye’nin insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini arttırmak, ideal kadroyu ve personeli oluşturmak,

v) Kadro iptal-ihdas işlemlerini personelin ihtiyacı ve başkanlık emirleri doğrultusunda norm kadroya uygun olarak yapmak, Kademe ilerlemelerini ve derece terfilerini yapmak ve kayıtlara işlemek, İntibak işlemlerini yapmak, personele ait onayların dosyalarına işlenmesini sağlamak,

y) Memurların askere gitmeleri ve terhislerinde göreve dönmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,

z) Çekilme, çekilmiş sayılma, vekâlet, ikinci görev, teşekkür, takdirname, ödüllendirme işlemlerini yapmak,

aa) Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onaylarını almak ve gerekli işlemleri yapmak, Memurların yurt dışına gönderilmesi işlemlerini yapmak,

bb) Hususi pasaport talebinde bulunan personelin pasaport işlemlerini yapmak,

cc) Tedavi Yardımına hak kazanan personel ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri hakkındaki işlemleri yapmak,

çç) Emeklilikle ilgili işlemleri, Emekli Sandığı ile ilgili işlemleri yapmak,

dd) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurları tespit ederek, derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi için gerekli işlemleri yapmak,

ee) Memurların her yıl yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarına ilişkin işlemleri yapmak,

ff) Personel ile ilgili çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerden gönderilen her türlü yazışmaya cevap vermek,

gg) Belediye teşkilat şemasında meydana gelen değişikliklerle ilgili onayları almak ve ilgili birimlere duyurmak,

ğğ) Personelin şahsi ve özlük dosyalarını devren almak ve başka kurumlara devretmek,

hh) Başka kurumlarda (resmi veya özel) hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip sicillerine işlemek,

ıı) Personelin eğitim-öğretim vb. durum değişiklerini, personel hareket onaylarını, özlük dosyalarına ve bilgisayar kayıtlarına işlemek,

ii) Memurların disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,

jj) Göreve son verme, görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

kk) Memur disiplin kurulunun sekreterya işlemlerini yapmak, toplantıya çağırmak, Disiplin Kurulu kararını Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerine imzalattıktan sonra kararın aslını karar defterine yapıştırmak, ilgili personele tebliğ yazısını hazırlamak, kararın bir kopyasını da memurun siciline işleyerek dosyasına kaldırmak, Disiplin cezalarının sicilden silinmesi işlemlerini yapmak,

ll) Hizmet Belgesi çıkarmak, Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak,

mm) Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yürütmek, Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasından sonra birimlerden gelen ücret cetvellerindeki kıdemlerin dosya ile doğruluğunun sağlanmasını müteakip Hesap İşleri Müdürlüğüne göndermek,

nn) İşçilerin cezai durumları için İşçi Disiplin Kurulunu davet etmek ve kurulun işlemlerini yürütmek,

oo) Yıllık İzin Onaylarını almak, bu onaylardaki izin süreleri ile hizmet müddetlerinin tetkikini yapmak, izin hakları ile ücretli sosyal izin ve ücretsiz izinleri kayıtlara işleyerek takibini yapmak,

öö) Çalışan işçi personele vasıf tespiti amacıyla Toplu İş Sözleşmesi gereğince başkanlık emirleri doğrultusunda sınav açmak ve sınav ile ilgili işlemleri yapmak,

pp) İşçi Kadro defterini işlemek,

rr) İşçilerin giriş ve çıkış durumlarında bildirim listelerini düzenleyerek ilgili kurumlara göndermek,

ss) İşçi personelin yasa çerçevesinde emeklilik işlemlerini yürütmek,

şş) Her ay sonu itibariyle hükümlü, sakat ve normal işçi sayılarını gösterir personel durum çizelgesini hazırlayarak İş Kurumuna göndermek,

tt) Personelin müdürlükler arası kadro nakillerini ve hizmet gereği görevlendirme işlemlerini yapmak,

uu) Emekli, malülen emekli, vefat, işten çıkarılma, istifa, Disiplin Kurulu kararları ile askerlik nedeniyle ayrılanların kayıt kapama işlemlerini yapmak,

üü) Personelin motivasyonunu artırıcı faaliyetler düzenlemek,

vv) Mer’i mevzuatın öngördüğü sayı ve nitelikte İşyeri Hekiminin işe alınması ile ilgili işlemleri yapmak, İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili işlemlerin yapılmasını takip etmek, işçi personelin sağlık taramalarının yapılmasını, İşyeri Hekiminin çalışmasını takip etmek, gerekli yazışmaları yapmak,

yy) Mevzuat çerçevesinde aday memurların eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, Memurlar için adaylık süresi takibiyle asalet tasdikini yapmak,

zz) Geçici İşçilerin vize işlemlerini yapmak,

aaa) Belediye bünyesinde işçi, memur veya sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin işe giriş işlemlerini yapmak,

bbb) Çalışanların nakil ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütmek,

ccc) Kariyer planlarını hazırlamak ve uygulamak,

ççç) Toplu sözleşme ile işçilere verilmiş hakların kullanımda çıkan problemlerin çözümlenmesini sağlamak,

ddd) İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvurularını yönlendirmek,

eee) Lise, yüksekokul, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirmek, kabul etmek ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirerek koordinasyonu sağlamak,

fff) Memur özlük dosyalarını tutmak ve mal bildirimlerini kontrol edip saklamak,

ggg) Yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler doğrultusunda gerekli kurulları oluşturmak,

ğğğ) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

(5) Arşiv Hizmetleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Arşiv hizmetleri birimi, aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur:

a) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde, her birim müdürlüğü kendi arşivinden sorumlu olmak üzere birimine ait arşiv hizmetlerinin yürütülmesi,

b) 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde, birimin kendi müdürlüğüne ait yürütülecek görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 (1) Bu yönetmeliğin 8’nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayı ile görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:

(A): Yazı İşleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini,  kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar,

2) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,

3) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraat yapar,

4) Başkanlığın amaçlarını ve politikalarını, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklar, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı verir ve uygulamaları kontrol eder,

5) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır,

6) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar,

7) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar,

8) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmeliklerini hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,

9) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,

10) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar,

11) Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, organizasyon içindeki konumlarının üst-ast ve yatay organizasyonel konumlarla ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder,

12) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder,

13) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik ihtiyaçlarını amiri vasıtasıyla İnsan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,

14) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif eder,

15) Çalıştırdıkları görevlilerin, iş bölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu görevleri benimsetir,

16) Emrindeki elemanlara iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

17) İş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce verir,

18) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder,

19) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder,

20) Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa vekâlet verir ve görevlerini taksim eder,

21) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler,

22) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

23) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar,

24) Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin eder,

25) Astlarının sorularını kesin olarak cevaplandırır, gereken kararları süratle alır ve bildirir,

26) Terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir,

27) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar,

28) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların kısa ve öz olmasını sağlar,

29) Eş düzeydeki yöneticilerle koordinasyonu kurar ve kendi aralarında halledilebilecek meseleleri halleder,

30) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin eder,

31) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,

32) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder,

33) Personelin çalışma şevkini kıran ve verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder,

34) Müdürlük personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelin katkılarına paralel olarak Başkanlığı daha fazla benimsemelerini sağlamak amacıyla devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur,

35) Faaliyet planında bulunan işleri görev tariflerine göre çalışanlarına tevzii eder,

36) Emirlerini kademe atlamadan iş ile ilgili kendisine doğrudan bağlı çalışanlara verir,

37) Emrinde çalışan elemanlara örnek olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir, ancak kötü neticeler doğuracağı anlaşılan emirlerini geri almaktan imtina etmez,

38) Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir,

39) Başkasına emir vermiş olsa dahi işin yapılmaması ve/veya yanlış ve eksik yapılması sorumluluğunu üstlenir,

40) Mevcut faaliyet planına göre Müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder,

41) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur,

42) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,

43) Alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlar,

44) Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,

45) Personelin görev tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini üç ayı geçmeyen periyotlarla kontrol eder,

46) Planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır,

47) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder,

48) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim eder ve/veya ettirir. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

49) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

50) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

51) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

52) Bu yönetmelikte Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar,

53) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunmakla,

54) Personelin moral motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar,

55) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin çalışmalarını organize eder,

56) Personelin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alır,

57) Müdürlüğün verimli çalışması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip eder ve uygular,

58) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar,

59) Belediye'nin amaçlan, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır,

60) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlar,

61) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar,

62) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlar,

63) Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar,

64) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar,

65) Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar,

66) Stratejik planın hazırlık çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırır,

67) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar,

68) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar,

69) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar,

(B): Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görev alanına giren aşağıdaki görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tahsisli

kadrolar arasında dağılımı Müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların sahip oldukları; nitelikleri, yeterlikleri,verimlilikleri, performans başarı seviyeleri vb. kriterize edilebilir yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir:

1) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz verir,

2) Başkanlığın amaçlarını ve genel politikalarını, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenir ve buna uygun tutum davranış sergiler,

3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapar,

4) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırır,

5) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlar,

6) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapar, yürütür,

7) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır,

8) Başkanlığın mevcut organizasyon şeması gereği bulunduğu pozisyon için öngörülen vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar,

9) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirir,

10) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır,

11) Gerektiği durumlarda ekip başı olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmalarını sağlar,

12) İşleri en az maliyetle icra eder,

13) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırır,

14) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet eder,

15) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirir, genel ahlaka ve adaba uygun hareket eder,

16) Yönetimce alınan kararların uygulayıcılara doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını ve uygulamasını sağlar,

17) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar,

18) Eş düzeydeki pozisyonlarla amirinin bilgisi dâhiline koordinasyonu kurar,

19) Çalışmalarında örnek tutum davranış sergiler,

20) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,

21) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak ifa eder,

22) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder,

23) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza eder,

24) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim eder, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar,

25) Herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev seyahatine gönderildiğinde, amacın gerçekleşmesi bakımından gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, amirine verir,

26) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,

27) Başkan ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgili mer’i mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir,

28) Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında belirlenen standartlara uygun iş ve işlem yapar,

29) Belediye'ye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim alarak gerekli işlemleri yapar,

30) Gelen evrakı kaydeder, konularına göre tasnif eder ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar,

31) Belediye'nin tüm birimlerinden kurum dışına gidecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde gönderilmesini sağlar,

32) Belediye Meclisi toplantı tutanaklarını tutar, kararları yazar, ilgili mercilerin onayına sunar, karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi sağlar,

33) Belediye Meclis üyelerinin özlük işlerini eksiksiz yapılmasını sağlar,

34) Belediye Encümeni'ne girecek tüm evrakı önceden inceler ve Encümen'e sunulması işlemlerini yapar,

35) Belediye Encümeni'nin aktif olarak çalışabilmesi için gerekli tüm işlemleri yapar,

36) Yürürlüğe giren ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve genelgelerin takibini yaparak yayınlanan belgelerin ilgili müdürlüklere dağıtımını yapar,

37) Vatandaşın istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul eder, konularına göre ilgili birimlere dağıtımını sağlar,

38) Elektronik ortamda resmi gazete yayınlarını takip eder, ilgili konularda birim amirlerini bilgilendirir.

39) Basın ilan kurumuna verilen ilanların takibini yapar,

40) Başkanlık makamınca Belediye encümenine sevk edilen evrakı kaydeder, encümen gündemini hazırlar ve Belediye encümenince alınan kararları yazar, yayım ve ilgili birim mercilerine dağıtımını sağlar,

41) Belediye meclisine yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapar,

42) Alınan meclis kararlarının ilgili birimlere dağıtımını sağlar,         

43) Kıymetli evrakları korur,

44) Resmi nikâh başvurularını alır, gerekli incelemelerin yapılmasını sağlar,

45) İnceleme sonucu olumlu çıkanlara nikâh günü verir, Başkan adına nikâh akdini yapılması için gerekli iş ve işlemleri yapar,

46) Yapılan akitleri nüfus ve vatandaşlık işlerine bildirir,

47) Başarılı aday memurların asalet onaylarını müdürlüklerin teklifi üzerine alınması, başarısız adaylarında kayıt kapama işlemlerini yapar,

48) Personelin terfi, nakil, cezalandırma ve işten çıkarılması konularında, ilgili yöneticilerden gelen önerileri gereğince işlemleri yapar,

49) İşten ayrılan personelin kıdem tazminatının ve diğer gerekli ödemelerinin hesaplar,

50) Belediye çalışanlarının (memur ve işçi), her türlü yasal ve yönetsel kayıtlarının ve özlük işlerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde tutulması işlemlerini yapar,

51) Bütün personelin nitelikleri doğrultusunda kariyer planlama çalışması işlemlerini yapar,

52) Belediye çalışanlarının, işin gereği bilgi, beceri, deneyim açısından eğitim ihtiyaçlarının tespiti, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerinin yapılmasını sağlar,

53) Personelin tüm kişisel ve özlük durumundaki değişikliklerle ilgili işlemleri yapar,

54) Derece, terfi ve kademe ilerlemeleri onaylarının alınması, bunların kayıt işlemlerinin tutulması, terfi edecek memurlar ile Müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini incelenmesi işlemlerini yapar,

55) Gerektiğinde Meclis kararlarının gerekçeleri ile birlikte ilgili bakanlığa ulaştırılmasını sağlar,

56) Belediye personelinin mesaiye devam-devamsızlığı durumunu takip eder, mesaiye riayet etmeyenlerin tespit eder ve haklarında gerekli işlemlerinin yapılmasını sağlar,

57) İşe alınan işçilerle, çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formları düzenleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirimlerini sağlar,

58) İşçilerin fazla mesai yapmaları için ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünden izin alınması işlemlerini yapar,

59) Vasıfsız işçiler veya unvan değişikliği istenen işçiler arasında pozisyon değişikliği sınavı yapılması ve sınavın sonuçlarına göre gerekli unvanların verilmesi işlemlerini sonuçlandırır,

60) Belirli bir süre hizmet akitleriyle çalışan işçi personelin hizmet sürelerinin bitiminde birimlerin teklifi ile hizmet akitlerinin yenilenmesi çalışmalarını yapar,

61) Boş işçi kadrolarına açıktan atama yapılması için gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi için mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yazışmaları yapar,

62) Eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve yapılan çalışma sonucuna göre eğitim programının, yapılmasını ilgili müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütür,

63) Çalışanların nakil ilerleme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerini yürütür,

64) Kurumun kariyer planlarını hazırlanması ve uygulanması işlemlerini yapar,

65) İş başvurularının karşılanamadığı durumlarda diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvurularını yönlendirir,

66) Çalışanların izin, rapor veya ücretsiz izin taleplerinin değerlendirilmesini sağlar, gerekli yazışmalarını yapar, izin durumlarını takip eder ve raporlar,

67) Lise, yüksekokul, üniversite öğrencilerinin staj başvurularını alır, kabul edilmesi ve eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirilmesini koordine eder,

68) Memur özlük dosyalarını tutar ve mal bildirimlerini kontrol edip saklar,

69) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 10-(1) Bu yönetmeliğin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben  yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce Belediye Meclisinin 07/01/2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararları ile yürürlükte olan “Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Demre Belediye Başkanı yürütür.

Bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarih ve 2021/27 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.