MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Son Duyurular

T.C.

DEMRE BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, Demre Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev ve çalışma esaslarını, sorumluluk ve yetkilerini düzenlemek, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ve bağlı birim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası, 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye        : Demre Belediyesini,

b) Başkanlık      : Demre Belediye Başkanlığını,

c) Başkan           : Demre Belediye Başkanını,

ç) Üst Yönetici  :Belediye Başkanını,

d)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen  Demre Belediye Başkan Yardımcısını,

e) Meclis           : Demre Belediye Meclisini,

f) Encümen       : Demre Belediye Encümenini,

g) Müdürlük     : Demre Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğünü,

ğ) Müdür        : Demre Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

h)  Muhasebe Yetkilisi:Mali Hizmetler Müdürünü,

ı) Şeflik            : Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı şeflikleri,

i) Memur       : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen aslı ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,

j) Personel     : Müdür ve şef tanımının dışındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

k) İşçi       : Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli olarak çalışan daimi işçiler ile belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçileri,

l) Sözleşmeli Personel : 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre boş memur kadrosu karşılığı ve aynı kanun gereği, belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli,

m) Yönetmelik :Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş- Görev – Yetki -Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 nci  maddesi, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”  hükümlerine dayanılarak kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, şef, memur, işçi, sözleşmeli personel ve yardımcı personelden oluşur.

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Müdür

b) Gelir  Şefliği

c) Muhasebe ve Bütçe Şefliği

ç) Tahakkuk servisi

d) İdari İşler ve İşletmeler Şefliği

e) Taşınır Kayıt ve Ambar Birimi

(3) Bu birimlerde çalışan  veznedar, tahsildar,  memur, veri hazırlama kontrol İşletmeni ile diğer personelden meydana gelmektedir.

(4) Müdürlüğe bağlı olarak birim oluşturma ve görevlerini belirlemede müdür yetkilidir.

Bağlılık

MADDE 7- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı ve sorumlu olarak görev yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyenin yıllık bütçesini hazırlayan, gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatını yapan, tahakkuka bağlanmış harcamaları ödeyen, yılı için bütçe kesin ve idari hesabı çıkaran, ilçenin ve Belediyenin asli ve ihtiyari masraflarını karşılayan, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve bu kapsamda diğer mevzuatlarda belirtilen; birimin yetkisi ve sorumluluğu kapsamında belediye iş ve işlemlerinin uygulanmasını ve denetimini sağlayan birimdir.

Müdürlüğün üniteler itibariyle görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Belediyenin gelirleri şunlardır:

(A):  05-01 Belediyenin Gelirlerini Toplama

1) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.

2) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.

3) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.

4) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

5) Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

6) Faiz ve ceza gelirleri.

7) Bağışlar.

8) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.

9) Diğer gelirler.

(B):  05-02    Belediye Masrafları ve Yatırım Harcamaları

1) Yılı bütçesinde ödenek bulunması: belediyeden yapılacak her türlü ödemenin muhakkak bütçede yeri ve ödeneği olacaktır. Olmadığı takdirde aktarma yapılacak, buda mümkün değilse ödeme yapılmayacaktır.

2) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

3) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

4) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.

5) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

6) Belediyenin  diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler.

7) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri.

8) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.

9 ) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

10) Dava takip ve icra giderleri.

11) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.

12) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.

13) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri.

14) Sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

15) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.

16) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

17) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.

18) İmar düzenleme giderleri.

19) Her türlü proje giderleri.

(C):  05-03   Belediye Bütçe ve Muhasebe İşleri;

1) Belediyede bütçe yılı 01 OCAK ile 31 ARALIK  tarihleri arasıdır.

2) Bütçe; 5393 Sayılı Kanunun 61. Maddesi Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanır.

3) Her yıl HAZİRAN ayının ilk haftasında birimlerden performans programına uygun olarak üst yönetici tarafından  gider bütçelerini hazırlanması için çağrı yapılır.

4) Temmuz ayının sonuna kadar gider bütçeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Muhasebe servisine gelir. (Yönetmelik Madde 23)

5) Gider Bütçelerinin bütçe çağrı hedefleri ile mevzuata uygunluğu incelenir. Gelir Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçesi ile birlikte TEMMUZ ayı başına kadar üst yöneticiye sunulur. (Yönetmelik Madde 23)

6) Üst yönetici bütçe taslağını AGUSTOS ayının sonuna kadar  incelenmek üzere ENCÜMEN’E sevk eder. (Yönetmelik Madde 24)

7) Encümen  incelenen bütçe taslağını inceleyerek raporu ile birlikte Eylül ayının son haftasında üst yöneticiye iade eder. (Yönetmelik Madde 26)

8) Üst yönetici Ekim ayı başında bütçeyi meclise havale eder.

9) Belediye Meclisi Ekim  ayı  toplantısında bütçeyi incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale eder.

10) Belediye Meclisince kabul edilen  bütçe ilgili yerlere gönderilir. Yılı bütçesi kullanımı kolay bir Kitapçık/Broşür halinde ciltlettirilerek diğer birimlere teslim edilerek bütçenin sağlıklı bir şekilde takibi sağlanır.

11) Belediyenin muhasebe kayıt ve defterleri yönetmeliğin amir hükümleri çerçevesinde bilgisayarla düzenlenebilir.

12)Hesap döneminin bitiminden itibaren NİSAN Ayı içerisinde geçen yılın idari ve kesin Hesabı hazırlanarak ENCÜMEN’E sunulur. 5393 Sayılı Kanunun 64 maddesince  Belediye Meclisince Mayıs ayında görüşülerek karar bağlanır. Kesin Hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

(D): 05-04   Emlak Servisi; 2639 Sayılı kanunla emlak vergisi alınması toplanması görevi Belediyelere devredilmiştir.

a) Emlak vergileri :

1) Bina vergisi,

2) Arsa vergisi,

3) Arazi vergisi,

Şeklinde sınıflandırılmıştır.Belediye ve ilçe yetkililerinden oluşan komisyon marifetiyle beyan dönemlerinde asgari beyanlar tespit edilmektedir. Mükellef asgari beyanın altında bir beyanda bulunduğu takdirde, doğru beyana davet edilerek yanlış beyanın önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

b) Beyana göre tahakkuk yapılmalı,

c)Yapılan tahakkukların MAYIS ve KASIM ayları itibariyle taksitlendirmesi mükellefe bildirilmeli

d) Kanuna göre muaf olan mükellefler bilgisayara işlenmeli,

e) Vergisini zamanında ödemeyenlerin 6183 Sayılı kanuna göre takibi yapılmalı.

(E): 05-05 Taşınır İşlemleri ve  Satın  Alma;

1)Belediyenin tüm birimlerinde kullanılan   bütün satın almaları ilgili birim tarafından yürütülecektir.

2)Bu birim tarafından satın alma yürütüldüğü takdirde, alınan malzemelerin kayıtları taşınır işlem yönetmeliğine doğru ve zamanında tutulacaktır.

3)Belediyede kullanılacak malzemeler belediye ambarında var olanlar kullanılacak, ihtiyaç duyulan bu birim tarafından belirlenerek satın alma yoluna gidilecektir. Var olan malzeme lüzumsuz yere bir daha alınmayacaktır,

4)Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevlendirilecek Belediye malları numaralandırılacaktır.

5)Satın almalarda mümkün olduğu kadar standardizasyona gidilecek birimlerin satın almaları birleştirilecek, satın almada(Pazarlık ve ihalede) rekabet sisteminin geliştirilmesi için üniteler arası oluşumun sağlanmasına azami dikkat gösterilecektir.

6)Kayıtların tam tutulması sağlanacaktır.

7)Taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi ile  Dayanıklı Taşınır defterine kayıt edilecektir.

(F):  05-06  İdari İşler ve İşletmeler;

1) Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen evrakları teslim almak, müdürlük Gelen evrak defterine kaydetmek,

2) Müdüre  havalelerini yaptırarak ilgili servislere ulaştırmak,

3) Cevaplanması gerekenleri takip etmek, dilekçe defterinden kayıt numarası ile evrak gidişinin kapatılmasını sağlamak ve genel evraka zimmet karşılığı teslim etmek.

4) Mali Hizmetler Müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

5) Mali Hizmetler Müdürlüğünün arşivini oluşturmak,

6) Mali mizanları hazırlayarak Maliye Bakanlığı ve ilgili yerlere girişlerini yapmak.

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) Mali Hizmetler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Kendi konuları içerisinde müdürlüğü temsil etmek 5. Madde de sayılan görevleri ifa etmek.

b) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermek.

c) Belediye Meclisi ve Encümeninde görüşülmesi gereken bütçe, kesin hesap,  ödenek aktarmalarının kanuni süresi içinde ve zamanında Başkanın talimatlarını da alarak görüşülmesini sağlamak.

ç) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili üniteler, kurum ve kuruluşlarla birlikte iş birliği kurmak.

d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmasını düzenlemek, çalışmaları izleyip denetlemek.

e) Belediye Başkanı ve ilgili başkan yardımcısının vereceği tüm görevleri kanun,  tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek,

f) Müdür, görev ve hizmetlerinden dolayı belediye başkanına ve bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı soruludur.

Birim Şeflerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Mali Hizmetler birim şeflerinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a)Yönetmelikte belirtilen kendi birimleri ve Müdürlüğün hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

b) Şeflik görevlerini tam yetki ve sorumlulukla yerine getirmek.

c) Servislerindeki çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek,

ç) Personel arasında uyumlu olarak işbirliği kurulmasını sağlamak ve sonuçlarını müdüre sunmak,

d) Müdür tarafından verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak

e) Başkan,başkan yardımcısı ve müdür tarafından verilen görevleri kanun, tüzük,

yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda  yerine getirmek.

f) Şefler görev ve hizmetlerinden dolayı müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin planlanması

MADDE 12- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 13- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

Ortak hükümler

MADDE 14- (1) Tüm personel yaptıkları ve yapacakları işleri, göreve gidecekleri yerleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar.

(2) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit muamele yapmak.

(3) Devlet personelinin ödev ve sorumlulukları olan;  Sadakat,Tarafsızlık ve Devlete bağlılık, Davranış ve işbirliği, görev ve sorumluluk, Bilgi ve demeç verme, Resmi ve gizli belgelerin mahallinin dışına çıkarılması konularına riayet edilmesi, etmeyenler hakkında kanuni işlem yapılmasını sağlamak.

(4)Müdürlüğün çeşitli hizmetleri ifa edilirken, hizmetlerin ahenkli ve düzenli yürütülmesi, personel arasında iyi bir çalışma ortamı oluşmasına bütün personel azami gayreti göstermek mecburiyetinde olup, aksi hareketler derhal müdürlüğe ve müdürce Başkanlık Makamına iletilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Arşivleme ve Dosyalama İşlemleri

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 15 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2)  İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından görevli büro personeli ve memurlar sorumludur.

(4) Müdürlükçe yapılacak arşiv hizmetleri ile ilgili olarak; “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde, her birim müdürlüğü kendi arşivinden sorumlu olmak üzere birimine ait arşiv hizmetlerini yürütür.

(5) Müdürlükçe yapılacak arşiv evraklarının imhası ile ilgili olarak; “3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” çerçevesinde birimin kendi müdürlüğüne ait tüm görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Denetim, personel disiplin ve disiplin hükümleri

MADDE 16 -(1) Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak Mali Hizmetler Müdürü, Müdürlüğüne ait kadroların denetiminden sorumludur. Müdür, tüm personelini her zaman denetleme yetkisine haiz olup, tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gider

(2) Mali Hizmetler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

(3) Disiplinsiz davranışlarda; ilgililer hakkında 657 Sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 4857 Sayılı “İş Kanunu” ve “Toplu İş Sözleşmesi” hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 17- (1) Bu yönetmeliğin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Belediye Başkanı yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce Belediye Meclisinin 07/01/2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararları ile yürürlükte olan “Mali Hizmetler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu yönetmelik hükümleri Demre Belediye Başkanı ve ilgili müdürlük  tarafından  yürütülür.

Bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarih ve 2021/27 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.