ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DEMRE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Hukuki Bağlayıcılık, Tanımlar ve Çalışma İlkeleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluşunu, organlarını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenleyerek zabıta hizmetlerinin planlanması, koordinasyonunu, daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün tüm görev ve sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası ile 51 inci maddesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki bağlayıcılık

MADDE 4- (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;

a) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

b) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

c) 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

ç) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

e) 1608 sayılı Kanun,

f) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

g) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

ğ) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

h) 2813 sayılı Telsiz Kanunu,

ı) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

i) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

k) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

l)3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

m) 3194 sayılı İmar Kanunu,

n) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

p) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

r) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

s) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

ş) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

t) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

u) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

ü) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

v) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

y) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

z) 5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

aa) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

bb) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

cc) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

çç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

dd) 6831 sayılı Orman Kanunu,

ee) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

ff) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

Bu Kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Belediye     : Demre Belediyesini,

b) Başkanlık   : Demre Belediye Başkanlığını,

c) Başkan        : Demre Belediye Başkanını,

ç)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen  Demre Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis        : Demre Belediye Meclisini,

e) Encümen    : Demre Belediye Encümenini,

f) Müdürlük    : Demre Belediye Zabıta Müdürlüğünü,

g) Müdür    : Demre Belediyesi  Zabıta Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

ğ) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

h) Personel: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi personel ve diğer personeli, ifade eder.

Çalışma ilkeleri

MADDE 6-(1) Demre Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde  şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda  yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç) Hesap verebilirlik,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

MADDE 7- (1) Demre Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenmiş; Zabıta Müdürü, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak, İlan Servisi ve Veteriner İşleri Birimi bulunmaktadır.

(3) İhtiyaç halinde ise;

a) Yazı, İdari İşleri ve Stratejik Planlama Amirliği,

b) Denetim Amirliği (İşyeri, Yapı Kontrol, Trafik, Şikayet, Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi, Üretici ve Semt Pazarları Denetim Ekibi, Çevre Ekibi, Turizm Ekibi, Kontrol ve Gürültü Denetim Ekibi ) olmak üzere Zabıta Müdürlüğüne bağlı Amirlikleri faaliyete geçirmede, Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

(4) Belirlenen üniforma ve teçhizatı kullanır. Çalışma saatleri hafta tatili dikkate alınarak ve süreklilik sağlanarak Zabıta Müdürünün teklifi ile Belediye Başkanınca belirlenir.

Görev alanı

MADDE 8- (1) Demre Belediye Zabıtası, Demre belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla Demre Belediyesinin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9- (1) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkiler, Görevler, Müdürlük, Personel ve Birimlerin

Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Yetkiler

MADDE 10- (1) Emir alacağı Makam: Belediye Zabıtası direkt Belediye Başkanına ya da yetkilendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

(2) Emir verecekleri: Müdürlük kuruluşundaki tüm personeldir.

Belediye zabıtasının temel görevleri

MADDE 11- (1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, genel olarak;

a) Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

ç) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

d) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

e) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

f) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

g) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

ğ) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,

ı)  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı resmi gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

i) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

j) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

k) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,

l) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

m) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

n) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

p) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,

r) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

s) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

ş) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

t) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

A) İmar ile ilgili görevleri

1) Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeliyle birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

2) 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleriyle birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

3) 20/07/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak, yıkım ekibinin kurularak organize edilmesini sağlamak, Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

5)Kaçak Yapı birimi ile denetim ve kontrol yapmak üzere daimi personel görevlendirmek ve kaçak yapı biriminin işlerini takip etmek.

B) Sağlık ile ilgili görevleri

1) 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

C) Trafik ve ulaştırma ile  ilgili görevleri

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

8) Kara toplu ulaşım araçlarında; minibüs, taksi, taksi dolmuşları, servis araçlarına, ağır tonajlı araçlara; ruhsat ve güzergah izin belgesi vermek, zaman ve ücret tarifelerinin belirleyerek belediye başkanlığına rapor halinde sunmak, mevzuat kurallara riayet, yolcularla ilişkiler ve taşımacılık ilkeleri yönünden denetim yapmak. Bu araçların sürücü ve kullanıcılarına yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.

9) Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin belediye meçlisinde görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.

10)Antalya UKOME Genel Kurulunun görev ve yetkileri kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri hazırlamak, UKOME’ nin görev kapsamı içindeki iş ve işlem için gerekli izinleri almak, UKOME kararlarını uygulamak.

D) Yardım görevleri

1) İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

E) Doğrudan insan  sağlığı ile ilgili görevleri

1) Tüm hayvansal gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almaya yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

2) Tüm hayvansal gıdaları depolayan, pazarlayan işyerlerini yasa ve yönetmeliklere, ürün hijyenine uygun çalışmasını sağlayıcı tedbirler almasını, almayanlara gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3) Kaçak et kesimine mani olacak tedbirleri almak.

4) Süt ürünleri satan yerlerin ürünlerinin kalite ve sağlık kontrollerinin ilgili yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

5) Balık satış yerlerinin genel temizlik ve sağlık kurallarına uygun faaliyet göstermelerini sağlamak, bununla ilgili belge düzenlemek.

6) Hazır kıyma ve parça et satacak işyerlerinin ruhsatlandırılması başvurularını kabul etmek genelgeler çerçevesinde komisyonda görev almak.

7) Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonlarında görev almak.

F) Sosyal amaçlı görevleri

1) Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçebilen hastalıkları tanıtmak koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür, yazı ve görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışması yapmak.

2) İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışması yapmak.

3) Dengeli ve yeterli beslenme konusunda eğitim çalışması yapmak.

4) Konusuna ilişkin diğer konularda eğitim çalışması yapmak.

G) İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi ile ilgili görevleri

1) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatın olup olmadığını kontrol etmek.

2) Sıhhi müesseseleri denetlemek.

3) Mesul müdürlük belgesinin olup olmadığını kontrol etmek.

4) 2.ve 3.sınıf Gayri sıhhi müesseseleri denetlemek.

5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

6) 394 sayılı yasaya göre hafta sonu tatili ruhsatlarını denetlemek.

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Zabıta Müdürü, bu yönergede sayılan görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı ya da yetkilendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Zabıta Müdürü;

a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumludur,

b) Müdürlüğü temsil eder,

c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

ç) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yönetir,

d) Personel arasında görev dağılımı yapar,

e) Müdürlüğünde çalışan personelin birinci disiplin  amiridir. Memur, işçi ve diğer personelin performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinin takibatını yapar,

g) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

h) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

(2) Zabıta Müdürü Belediye Başkanınca verilen bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Zabıta Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13- (1) 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” de aranacak genel ve özel şartlara tabidir.

1) Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.

2) Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

3) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.

4) Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten

 

 

program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.

5) Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.

6) Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.

7) Belediyenin stratejik planı doğrultusunda bütçe ile uyumlu programlar geliştirerek, sorumluluğuna göre çalışmalar yapmak.

8) Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

9) Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, ISO 9001:2000 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10) Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

11) Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.

12) Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak.

13) Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

14) Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.

15) Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.

16) Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.

17) Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

18) Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.

19) Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.

20) Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

21) Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.

22) Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.

23) Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.

24) Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

25) Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.

26) Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

27) Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

 

 

28) Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.

29) Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

30) Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek.

31) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

32) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

33) Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.

 

Müdürlüğe bağlı Zabıta Personelinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 14- (1) Müdürlüğe bağlı zabıta personeli, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Müdürlüğe Bağlı personelin görevleri olarak;

1) Genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve ilgili amirliğe havalesini sağlamak.

2) Kurumlarca ve kişilerce istenen rayiçleri hazırlamak.

3) Asker aile ve mali durum tahkikat işlemlerinin yapılmasını yaptırmak yürütmek.

4) Zabıta Müdürlüğü personelinin bölge dosyalarını saklamak ve muhafaza etmek.

5) Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.

6) Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

7) Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

8) Amirliğin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

9) Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlayıp Müdüre sunmak.

10) Personelin hafta sonu çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

11) 16.00-24.00 ve 24.00:08.00 gece ekiplerinin aylık çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

12) Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin planlamasını yapmak.

13) Belediye tarafından yapılan açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu organizasyonlarda tebligat ve davet işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

14) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında, eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak.

15) Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütmek.

16) Resmi Gazete'nin günlük takibini yapmak.

17) Evrak takip ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

18) Müdürlüğe ait stratejik hedefleri belirleyerek bu hedefler doğrultusunda performans göstergelerini oluşturmak.

 

19) Performans göstergelerinin yıl içerisinde periyodik kontrollerini yaparak stratejik hedeflere uygunluğunu takip etmek.

20) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu ve performans esaslı bütçesini hazırlamak.

21) Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak,

22) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

23) Müdürlüğümüzün yıllık eğitim ve seminer programlarını planlamak.

24) Müdürlük bünyesinde çalışan personelin görev ve tanımlarını koşullara uygun şekilde revize edilmesini sağlamak.

25) Müdürlüğümüze bağlı amirliklerin yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ve denetimini yaparak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

26) Mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerini yürütmek.

27) Müdürlük hizmetleriyle ilgili; Zabıta Destek Hizmeti ve Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

28) Zabıta Destek Hizmet Personeli ile Özel Güvenlik Personelinin özlük dosya takiplerini yapmak.

29) Zabıta Destek Hizmet ve Özel Güvenlik Personellerine ait hakediş işlemlerini yürütmek.

30) Belediyenin özel güvenlik kapsamına alınması istenen yerlerinin izin alma işlemlerini gerçekleştirerek özel güvenlik izinleri alınan bu yerlerde güvenlik hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

31) Müdürlükte çalışan işçi-hizmetli personelin puantaj kayıtlarını tutmak, sevk ve idaresini sağlamak.

32) Müdürlük idari hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

33) Mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

34) Müdürlüğe ait tüm resmi araçların bakımını, muayenesini, yakıt takibini ve diğer işlerini yürütmek.

35) Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek.

36) Resmi tören çelenginin temin, muhafaza ve bakım işlerini yerine getirmek.

37) Müdürlükte kullanılan her türlü matbu tutanak, broşür v.s. evrakın basım, dağıtım, zimmet ve arşivleme işlerini yürütmek.

38) Zabıta personelinin kıyafet alım işlemlerini yürütmek.

39) Her türlü mal-malzeme, zimmet ve demirbaş kayıtlarını tutmak. (ambar kayıtlarını tutmak)

40) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlemek,

41) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için ücretinin belirlenmesini ve verilen belge karşılığında ücretin tahsilini sağlamak.

42) Ruhsatlı inşaatlardan çıkacak olan hafriyat topraklarını Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği şartlarına uygun geçici depolanması ve düzeltilmesini sağlamak.

43) Oluşan toprak hafriyatı, bina yıkıntı ve atıklarının Antalya Büyükşehir Belediyesince belirlenen resmi döküm ve depolama alanlarına sevkini sağlamak.

44) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

45) İç kontrol yazılım otomasyonu sistemi çalışmalarını yürütmek.

46) Müdürlüğün gerçekleştirme, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerini yapmak ve ambar kayıtlarını tutmak.

 

47) Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.

48) ISO 9001:2000 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

49) Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık faaliyetlerini kayıt altına almak.

50) Stratejik plan doğrultusunda yıllık çalışma programı hazırlamak. Hazırlanan bu programa göre sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerin denetimini yaparak kontrolünü sağlamak ve denetlemek.

51) Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile sağlık ve gıda konusunda koordineli çalışmalar yapmak ve sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin haftalık, aylık ve yıllık denetim planlarını yapmak.

52) 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek. 6. Tütün Denetim Komisyonunda görevli memurun, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği oluşturulan tütün denetim komisyonu çalışmalarına katılımını sağlamak.

53) Ruhsatsız faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin kapama işlemlerini gerçekleştirmek ve mühürlenmiş olan bina, inşaat, sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin mühür kontrollerini yapmak ve tutanak tanzim etmek.

54) Denetim neticesinde tanzim edilen tutanakların Encümene havale edilmesini sağlamak, Encümen kararlarını uygulamak ve para cezalarının tahakkuk ve tahsilatını takip etmek.

55) Denetim ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

56) Demre Belediyesi mülki sınırları içerisinde yapılacak bütün yapılarda, plan, fen, sağlık, çevre şartları ve engelliler konusunda getirilen kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlara uyulmasını denetlemek, rapor ve tutanak tanzim etmek.

57) 26.03.2010 Tarih ve 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 yayılı resmi gazetede yayımlanan pazar yerleri hakkında yönetmelik gereği iş ve işlemlerini yapmak.

58) Kanun, yönetmelik ve Belediye Meclis kararlarına göre belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının nizam, intizam, düzen ve kuruluş işlerini yürütmek ve pazarcı esnafının tezgâh kurma belgesini düzenlemek ve pazarcı esnafların tezgâh açmış oldukları pazarlarda günlük yoklamalarını ve denetimlerini yapmak.

59) Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak.

60) Görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

61) Pazar ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

62) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

63) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

64) 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

65) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

66) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi İmar Yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarıyla birlikte yürütmek.

67) İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

68) İmar ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

69) Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

70) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

71) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

72) 24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

73) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

74) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, hayvanların korunmasına dair uygulama Yönetmeliğinin Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,

75) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, hayvanların korunmasına dair uygulama Yönetmeliğinin Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,

76) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

77) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,

78) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,

79) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

80) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

81) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili haftalık ve aylık olarak İdari, Yazı İşleri ve Stratejik Planlama Amirliğine rapor vermek ve Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

82) Caddelerde, sokaklarda, tretuvarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş gidiş geçişini engelleyecek şekilde terk edilmiş sahibi belli olmayan hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak.

83) Belediyemiz sınırları içerisinde trafik tabelalarının kontrollerini yaptırarak arızalı olanları Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

84) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

85) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

86) Trafik Eğitim Okulu ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak.

87) Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yapılan yol, asfalt vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.

88) UKOME ve UTDK tarafından trafiğe kapatılan cadde ve sokakların takibini yapmak.

89) Trafikle ilgili kurul ve komisyonlarda Belediyeyi temsil etmek.

90) Trafik ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

91) Terminallerde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek.

92) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak.

93) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği'nde belirtilen hükümleri uygulamak.

94) Taşımacı, acente, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafların, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, yolcu gönderenlerin ve yolcuların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tespit etmek.

95) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin yapı, tesis ve işletme esaslarını belirlemek.

96) Karayolu taşımacıları, acenteleri, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar ve taşıma araçlarının denetimini yapmak ve mevcut imkanların daha yararlı daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, emniyet, huzur ve güven ortamı oluşturmak.

97) İlçemiz sınırları içerisinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belirlemiş olduğu güzergah ve duraklar haricinde yolcu indirip bindirmelerini engellemek ihlal edenler hakkında tutanak tanzim etmek.

98) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda belirtilen idari para cezalarını ve gerekli idari yaptırımları uygulamak.

99) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda belirtilen yetkileri kullanmak.

100) 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

101) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a göre terminal içerisinde bulunan tüm işyerlerinin kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin ve alkollü içeceklerin içilmesini önleyici tedbirler almak, içirenler hakkında yasal işlem yapmak.

102) Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde belirtilen yetkileri kullanmak ve uygulamak.

103) Gıda satışı yapan müesseselerin açıkta gıda satışı yapmalarını engellemek ve sağlıklı gıda sunumunu sağlamak.

104) Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası düzenli ve düzensiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ile acentelerin faaliyetlerine son vermek.

105) Yolcuların ve vatandaşların mal ve can güvenliğini polisle birlikte sağlamak, sabotaj yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda gerekli yerlere zamanında haber vermek.

106) Terminal içi ve civarında temizliğini yaptırmak ve azami özen göstermek, yeşil alanların bakımını sağlamak.

107) Terminalde görevli personelin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

108) UKOME kararlarını uygulamak,

109) UKOME ve UTDK tarafından Ağır Tonajlı araçlar için tespit edilmiş güzergahlar dışında çalışanları engellemek ve İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

110) Toplu taşıma araçlarının halk otobüs duraklarının konulacağı yerleri belirlemek ve eksiklikler hakkında A.B.B.B.lığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bildirmek.

111) Demre İlçemiz sınırları içerisinde oluşan trafik kazalarında oluşabilecek kamu malı zararlarını tespit etmek ve zararlarının zararları için tutanak düzenlemek ve encümene havale etmek encümen tarafından verilen karar doğrultusunca kamu malı zararlarının tahsilini takip etmek.

112) İlçemizin merkezinde bulunan Noel Baba Meydanı, Gökyazı Mahallesi Ertuğrul Günay Caddesi, Noel Baba Caddesi, Eynihal Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve bu Caddelere bağlı sokaklarda, yaya trafiğinin yoğun olduğu diğer cadde ve sokaklarda yayaların gelip geçtiği yerlerde her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

113) Büyükkum Mahallesi Kömürlük Caddesi ve Beymelek Mahallesi Sahil Kenarı yürüyüş yolunda ve Belediye idaresince öngörülen diğer alanlarda her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

114) Tarihi mekanların duvarlarına, Yolu kenarlarına afiş asılmasını engellemek, tarihi ve anıtsal özelliklerini bozacak ve tahrip edecek fiillere müdahale etmek.

115) Dilencilik faaliyetlerini önleyici tedbirler almak ve dilencilerin üzerinden çıkan paraların kamuya geçirilmesi işlemlerini yürütmek.

116) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti halinde İlçe Kaymakamlığı yetkilileri ile ortak çalışmalar yürütmek.

117) İzinsiz ve kayıt dışı satış yapan seyyar satıcıları men etmek, el konulan mallarını kayıt altına alıp muhafaza işlemlerini yürütmek, süresi içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini ve gıda dışı malları gerekli yerlere vermek.

118) Halkın huzur ve selametini engelleyen eylemleri men etmek.

119) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

120) 24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

121) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre biryerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

122) İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

123) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek,

124) Sorumluluk bölgelerinde genel kontrolleri yapmak, tespit edilen olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak.

125) Sorumluluk bölgelerinde tehlike oluşmasına sebep olacak, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar, çukur, su göleti, mezban, heyelan alanları, hafriyat toprağı dolgu alanları ve hafriyat toprağı döküm alanlarında gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini aldırmak ve takibini yapmak.

126) Görevli oldukları saatler arasında görev alanında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile sıhhi ruhsatlı işyerlerin kapanma saatine riayet etmelerini sağlamak.

127) Semt pazarlarının kurulduğu günlerden bir gün önce pazarcı esnaflarının satışa sunacağı sebze, meyve ve diğer malzemelerini cadde ve tretuvarlar üzerine indirerek işgal etmelerini önlemek.

128) Semt pazarlarının kurulduğu günün akşamı pazarın toplanma saatinden sonra tezgahını toplamayarak satışa devam eden pazarcı esnafı uyarmak, uymayanlara yasal işlem yapmak.

129) Pazarların kurulduğu cadde ve sokakların temizliğinin yapılmasını engelleyen ve pazarın kurulacağı günlerde gece ve sabah erken saatlerde tezgah açarak pazar kurmaya çalışan pazarcı esnafları takip etmek ve gereğini yapmak.

130) Çevre kirliliğine sebebiyet veren afişlerin toplanmasını sağlamak ve afiş asanlar hakkında yasal işlem yapmak.

131) İlçemiz sınırları içerisinde kaçak olarak her türlü atıkların dökülmesini önlemek, dökenler hakkında yasal işlem yapmak.

132) Belediyenin düzenlemiş olduğu program, etkinlik ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri almak.

Veteriner Hekim

1) Müdürlüğün talimatları doğrultusunda poliklinik hizmetleri, kuduz müşahede hizmetler, zoonozlarla, haşere ve kemiricilerle mücadele  hizmetlerini yürütür.

2) İşçi personel Müdürlük ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinden sorumludur. Zoonozlarla haşere ve kemiricilerle mücadele hizmetlerini müdürlüğün talimatları doğrultusunda yürütür.

3) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

4) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

İlan Servisi

1) Belediyemiz tarafından yapılacak olan her türlü ilanların yapılmasından ve resmi olan ilanların yapıldığına dair tutanaklarının ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamaktan sorumludur.

Zabıta Memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Belediye Zabıta Memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterildiği gibidir.

a) Müdürlük emrinde görevli memurlar; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

b) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

ç) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

e) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

ğ) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

ı) 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanunu'na göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

i) 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanun'a göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

j) 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

k) Kanunen belediyenin izin, vergi veya harçlarına tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek.

l) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'a göre Cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun'a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

m) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

n) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak.

o) 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde verilen görevleri yerine getirmek.

ö) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

p) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek ve damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

r) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezalarını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

s) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

ş) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'a göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

t) 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

u) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

ü) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

v) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

Zabıta Destek Hizmet Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Zabıta Destek Hizmet Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterildiği gibidir.

a) Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi açısından; görevli olduğu amirlik ve ekiplerdeki sorumlu zabıta amir ve memurlarının kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

b) Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlerde zabıta memurlarına destek olmak.

c) Belediye tarafından yapılan hizmet satın alımı şartnamelerine uygun hareket etmek.

ç) Yıkım, pazar içi çalışmaları, açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu çalışmalarda ve sosyal kültürel etkinliklerde zabıta memurlarına destek olmak.

d) Belediyenin karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamada ve sonuçlarını takip etmede zabıta memurlarına destek olmak.

e) Görevi süresince göreviyle bağdaşmayacak iş ve eylemlerde bulunmamak.

f) Üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek.

g) Görev esnasında vatandaşlara eşit davranma prensibini ilke edinmek.

ğ) Aldığı talimatlara göre olayları yerinde inceleyerek rapor ve zabıt tanzim etmek, ilgililere teslim ve tebliğ etmek.

h) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmede zabıta memurlarına yardımcı olmak.

ı) Görev alanıyla ilgili üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek.

i) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulama ve geliştirmede zabıta amir ve memurlarına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 18- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

(2) Müdürlükçe yapılacak arşiv hizmetleri ile ilgili olarak; “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde, her birim müdürlüğü kendi arşivinden sorumlu olmak üzere birimine ait arşiv hizmetlerini yürütür.

(3) Müdürlükçe yapılacak arşiv evraklarının imhası ile ilgili olarak; “3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” çerçevesinde birimin kendi müdürlüğüne ait tüm görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, kıyafet, disiplin hükümleri ve izinler

Denetim

MADDE 19 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde mesai saatleri içerisinde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

(3) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

a) Bakanlık denetim elemanları,

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir.

Kılık Kıyafet

MADDE 20 - (1) Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 33. maddesinde belirtildiği gibidir.

a) Mesai saatleri içerisinde;

1) Dışarıda şapkasız gezmek,

2) Şapkayı elde taşımak,

3) Eller cepte dolaşmak,

4) Zincir, tespih sallamak,

5) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek,

6) Sokak, cadde vb. yerlerde üniformalı olarak sigara puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

7) Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte gömlek, çorap giymek, kravat takmak, 8) Üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunmak,

9) Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak,

10) Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

11) Hiyerarşik yapıdaki üstlerine, Mülki ve İdari yetkililere selam vermemek,

12) Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve faul başlarını normalden daha uzun tutmak,

13) Bayan personel için; etekleri normalden fazla kısa giymek,

14) Aşırı makyaj yapmak,

15) Takı takmak,

16) Farklı ayakkabı giymek, saçların dağınık ve uzun olması yasaktır.

(2) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

Disiplin Cezaları

MADDE 21 – (1) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan her kademedeki memur ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(2) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Zabıta Destek Hizmet Personeli ile ilgili disiplin işlemleri 4875 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(3) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan diğer Personel ile ilgili disiplin işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

Zabıta kıyafetini kullanma yasağı

MADDE 22 - (1) Belediye zabıta personeli, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi dışında resmi kıyafetini kullanamaz. Belediye zabıta personeli için 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği'nde şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.

Kimlik belgesi

MADDE 23 - (1) Her zabıta personeline belediye tarafından seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.

İzin hakkı

MADDE 24 - (1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak Zabıta Müdürlüğünce yapılır.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 25 - (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, eşya ve görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumlarında kullanılmak üzere verilen göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhiz atların kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 26 - (1) Bu yönetmeliğin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce yürürlükte olan “Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Demre Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürü yürütür.

Bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarih ve 2021/27 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.