ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DEMRE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Hukuki Bağlayıcılık, Tanımlar ve Çalışma İlkeleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluşunu, organlarını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenleyerek zabıta hizmetlerinin planlanması, koordinasyonunu, daha etkili ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Demre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün tüm görev ve sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası ile 51 inci maddesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hukuki bağlayıcılık

MADDE 4- (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;

a) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

b) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

c) 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

ç) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

e) 1608 sayılı Kanun,

f) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

g) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

ğ) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

h) 2813 sayılı Telsiz Kanunu,

ı) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

i) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

k) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

l)3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

m) 3194 sayılı İmar Kanunu,

n) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

p) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

r) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

s) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

ş) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

t) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun,

u) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

ü) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

v) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

y) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

z) 5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

aa) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

bb) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

cc) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

çç) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

dd) 6831 sayılı Orman Kanunu,

ee) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

ff) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

Bu Kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

Tanımlar

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a) Belediye     : Demre Belediyesini,

b) Başkanlık   : Demre Belediye Başkanlığını,

c) Başkan        : Demre Belediye Başkanını,

ç)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen  Demre Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Meclis        : Demre Belediye Meclisini,

e) Encümen    : Demre Belediye Encümenini,

f) Müdürlük    : Demre Belediye Zabıta Müdürlüğünü,

g) Müdür    : Demre Belediyesi  Zabıta Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

ğ) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

h) Personel: Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi personel ve diğer personeli, ifade eder.

Çalışma ilkeleri

MADDE 6-(1) Demre Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde  şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda  yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

ç) Hesap verebilirlik,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev Alanı ve Çalışma Düzeni

Kuruluş

MADDE 7- (1) Demre Belediye Zabıta Teşkilatı personel kadro ve unvanları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenmiş; Zabıta Müdürü, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak, İlan Servisi ve Veteriner İşleri Birimi bulunmaktadır.

(3) İhtiyaç halinde ise;

a) Yazı, İdari İşleri ve Stratejik Planlama Amirliği,

b) Denetim Amirliği (İşyeri, Yapı Kontrol, Trafik, Şikayet, Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi, Üretici ve Semt Pazarları Denetim Ekibi, Çevre Ekibi, Turizm Ekibi, Kontrol ve Gürültü Denetim Ekibi ) olmak üzere Zabıta Müdürlüğüne bağlı Amirlikleri faaliyete geçirmede, Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

(4) Belirlenen üniforma ve teçhizatı kullanır. Çalışma saatleri hafta tatili dikkate alınarak ve süreklilik sağlanarak Zabıta Müdürünün teklifi ile Belediye Başkanınca belirlenir.

Görev alanı

MADDE 8- (1) Demre Belediye Zabıtası, Demre belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla Demre Belediyesinin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 9- (1) Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkiler, Görevler, Müdürlük, Personel ve Birimlerin

Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Yetkiler

MADDE 10- (1) Emir alacağı Makam: Belediye Zabıtası direkt Belediye Başkanına ya da yetkilendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

(2) Emir verecekleri: Müdürlük kuruluşundaki tüm personeldir.

Belediye zabıtasının temel görevleri

MADDE 11- (1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, genel olarak;

a) Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

ç) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

d) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

e) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

f) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

g) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

ğ) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak,

ı)  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 tarihli ve 25245 sayılı resmi gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

i) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

j) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

k) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak,

l) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

m) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

n) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

p) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek,

r) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

s) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

ş) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

t) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

A) İmar ile ilgili görevleri

1) Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeliyle birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

2) 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleriyle birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

3) 20/07/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak, yıkım ekibinin kurularak organize edilmesini sağlamak, Fen İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

5)Kaçak Yapı birimi ile denetim ve kontrol yapmak üzere daimi personel görevlendirmek ve kaçak yapı biriminin işlerini takip etmek.

B) Sağlık ile ilgili görevleri

1) 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

C) Trafik ve ulaştırma ile  ilgili görevleri

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

8) Kara toplu ulaşım araçlarında; minibüs, taksi, taksi dolmuşları, servis araçlarına, ağır tonajlı araçlara; ruhsat ve güzergah izin belgesi vermek, zaman ve ücret tarifelerinin belirleyerek belediye başkanlığına rapor halinde sunmak, mevzuat kurallara riayet, yolcularla ilişkiler ve taşımacılık ilkeleri yönünden denetim yapmak. Bu araçların sürücü ve kullanıcılarına yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek.

9) Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin belediye meçlisinde görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak.

10)Antalya UKOME Genel Kurulunun görev ve yetkileri kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri hazırlamak, UKOME’ nin görev kapsamı içindeki iş ve işlem için gerekli izinleri almak, UKOME kararlarını uygulamak.

D) Yardım görevleri

1) İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

E) Doğrudan insan  sağlığı ile ilgili görevleri

1) Tüm hayvansal gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almaya yönelik ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

2) Tüm hayvansal gıdaları depolayan, pazarlayan işyerlerini yasa ve yönetmeliklere, ürün hijyenine uygun çalışmasını sağlayıcı tedbirler almasını, almayanlara gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

3) Kaçak et kesimine mani olacak tedbirleri almak.

4) Süt ürünleri satan yerlerin ürünlerinin kalite ve sağlık kontrollerinin ilgili yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

5) Balık satış yerlerinin genel temizlik ve sağlık kurallarına uygun faaliyet göstermelerini sağlamak, bununla ilgili belge düzenlemek.

6) Hazır kıyma ve parça et satacak işyerlerinin ruhsatlandırılması başvurularını kabul etmek genelgeler çerçevesinde komisyonda görev almak.

7) Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonlarında görev almak.

F) Sosyal amaçlı görevleri

1) Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçebilen hastalıkları tanıtmak koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür, yazı ve görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışması yapmak.

2) İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışması yapmak.

3) Dengeli ve yeterli beslenme konusunda eğitim çalışması yapmak.

4) Konusuna ilişkin diğer konularda eğitim çalışması yapmak.

G) İşyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi ile ilgili görevleri

1) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatın olup olmadığını kontrol etmek.

2) Sıhhi müesseseleri denetlemek.

3) Mesul müdürlük belgesinin olup olmadığını kontrol etmek.

4) 2.ve 3.sınıf Gayri sıhhi müesseseleri denetlemek.

5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

6) 394 sayılı yasaya göre hafta sonu tatili ruhsatlarını denetlemek.

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Zabıta Müdürü, bu yönergede sayılan görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı ya da yetkilendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

 

Zabıta Müdürü;

a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumludur,

b) Müdürlüğü temsil eder,

c) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

ç) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yönetir,

d) Personel arasında görev dağılımı yapar,

e) Müdürlüğünde çalışan personelin birinci disiplin  amiridir. Memur, işçi ve diğer personelin performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinin takibatını yapar,

g) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

h) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

(2) Zabıta Müdürü Belediye Başkanınca verilen bu Yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Zabıta Müdürünün Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13- (1) 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” de aranacak genel ve özel şartlara tabidir.

1) Belediye Başkanı'nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı'nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.

2) Kanunlarda, yönetmeliklerde ve meri mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

3) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.

4) Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten

 

 

program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.

5) Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.

6) Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.

7) Belediyenin stratejik planı doğrultusunda bütçe ile uyumlu programlar geliştirerek, sorumluluğuna göre çalışmalar yapmak.

8) Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

9) Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, ISO 9001:2000 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10) Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

11) Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.

12) Belediye zabıtasının iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak.

13) Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

14) Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.

15) Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.

16) Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.

17) Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

18) Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.

19) Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.

20) Diğer müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

21) Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.

22) Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.

23) Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.

24) Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

25) Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer'i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.

26) Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

27) Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

 

 

28) Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.

29) Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

30) Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek.

31) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

32) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

33) Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur, esenlik ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.

 

Müdürlüğe bağlı Zabıta Personelinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 14- (1) Müdürlüğe bağlı zabıta personeli, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Müdürlüğe Bağlı personelin görevleri olarak;

1) Genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve ilgili amirliğe havalesini sağlamak.

2) Kurumlarca ve kişilerce istenen rayiçleri hazırlamak.

3) Asker aile ve mali durum tahkikat işlemlerinin yapılmasını yaptırmak yürütmek.

4) Zabıta Müdürlüğü personelinin bölge dosyalarını saklamak ve muhafaza etmek.

5) Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.

6) Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

7) Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

8) Amirliğin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

9) Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlayıp Müdüre sunmak.

10) Personelin hafta sonu çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

11) 16.00-24.00 ve 24.00:08.00 gece ekiplerinin aylık çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

12) Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin planlamasını yapmak.

13) Belediye tarafından yapılan açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu organizasyonlarda tebligat ve davet işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

14) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında, eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak.

15) Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütmek.

16) Resmi Gazete'nin günlük takibini yapmak.

17) Evrak takip ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

18) Müdürlüğe ait stratejik hedefleri belirleyerek bu hedefler doğrultusunda performans göstergelerini oluşturmak.

 

19) Performans göstergelerinin yıl içerisinde periyodik kontrollerini yaparak stratejik hedeflere uygunluğunu takip etmek.

20) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu ve performans esaslı bütçesini hazırlamak.

21) Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak,

22) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

23) Müdürlüğümüzün yıllık eğitim ve seminer programlarını planlamak.

24) Müdürlük bünyesinde çalışan personelin görev ve tanımlarını koşullara uygun şekilde revize edilmesini sağlamak.

25) Müdürlüğümüze bağlı amirliklerin yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ve denetimini yaparak Zabıta Müdürüne rapor sunmak.

26) Mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerini yürütmek.

27) Müdürlük hizmetleriyle ilgili; Zabıta Destek Hizmeti ve Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

28) Zabıta Destek Hizmet Personeli ile Özel Güvenlik Personelinin özlük dosya takiplerini yapmak.

29) Zabıta Destek Hizmet ve Özel Güvenlik Personellerine ait hakediş işlemlerini yürütmek.

30) Belediyenin özel güvenlik kapsamına alınması istenen yerlerinin izin alma işlemlerini gerçekleştirerek özel güvenlik izinleri alınan bu yerlerde güvenlik hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

31) Müdürlükte çalışan işçi-hizmetli personelin puantaj kayıtlarını tutmak, sevk ve idaresini sağlamak.

32) Müdürlük idari hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

33) Mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

34) Müdürlüğe ait tüm resmi araçların bakımını, muayenesini, yakıt takibini ve diğer işlerini yürütmek.

35) Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek.

36) Resmi tören çelenginin temin, muhafaza ve bakım işlerini yerine getirmek.

37) Müdürlükte kullanılan her türlü matbu tutanak, broşür v.s. evrakın basım, dağıtım, zimmet ve arşivleme işlerini yürütmek.

38) Zabıta personelinin kıyafet alım işlemlerini yürütmek.

39) Her türlü mal-malzeme, zimmet ve demirbaş kayıtlarını tutmak. (ambar kayıtlarını tutmak)

40) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi düzenlemek,

41) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için ücretinin belirlenmesini ve verilen belge karşılığında ücretin tahsilini sağlamak.

42) Ruhsatlı inşaatlardan çıkacak olan hafriyat topraklarını Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği şartlarına uygun geçici depolanması ve düzeltilmesini sağlamak.

43) Oluşan toprak hafriyatı, bina yıkıntı ve atıklarının Antalya Büyükşehir Belediyesince belirlenen resmi döküm ve depolama alanlarına sevkini sağlamak.

44) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

45) İç kontrol yazılım otomasyonu sistemi çalışmalarını yürütmek.

46) Müdürlüğün gerçekleştirme, taşınır kayıt kontrol iş ve işlemlerini yapmak ve ambar kayıtlarını tutmak.

 

47) Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.

48) ISO 9001:2000 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

49) Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık faaliyetlerini kayıt altına almak.

50) Stratejik plan doğrultusunda yıllık çalışma programı hazırlamak. Hazırlanan bu programa göre sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerin denetimini yaparak kontrolünü sağlamak ve denetlemek.

51) Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile sağlık ve gıda konusunda koordineli çalışmalar yapmak ve sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin haftalık, aylık ve yıllık denetim planlarını yapmak.

52) 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek. 6. Tütün Denetim Komisyonunda görevli memurun, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği oluşturulan tütün denetim komisyonu çalışmalarına katılımını sağlamak.

53) Ruhsatsız faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin kapama işlemlerini gerçekleştirmek ve mühürlenmiş olan bina, inşaat, sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin mühür kontrollerini yapmak ve tutanak tanzim etmek.

54) Denetim neticesinde tanzim edilen tutanakların Encümene havale edilmesini sağlamak, Encümen kararlarını uygulamak ve para cezalarının tahakkuk ve tahsilatını takip etmek.

55) Denetim ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

56) Demre Belediyesi mülki sınırları içerisinde yapılacak bütün yapılarda, plan, fen, sağlık, çevre şartları ve engelliler konusunda getirilen kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiş standartlara uyulmasını denetlemek, rapor ve tutanak tanzim etmek.

57) 26.03.2010 Tarih ve 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 yayılı resmi gazetede yayımlanan pazar yerleri hakkında yönetmelik gereği iş ve işlemlerini yapmak.

58) Kanun, yönetmelik ve Belediye Meclis kararlarına göre belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının nizam, intizam, düzen ve kuruluş işlerini yürütmek ve pazarcı esnafının tezgâh kurma belgesini düzenlemek ve pazarcı esnafların tezgâh açmış oldukları pazarlarda günlük yoklamalarını ve denetimlerini yapmak.

59) Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak.

60) Görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

61) Pazar ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

62) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

63) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

64) 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

65) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

66) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi İmar Yönetmeliklerinde belirtilen hükümleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarıyla birlikte yürütmek.

67) İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

68) İmar ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

69) Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

70) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

71) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

72) 24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

73) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

74) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, hayvanların korunmasına dair uygulama Yönetmeliğinin Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla,

75) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, hayvanların korunmasına dair uygulama Yönetmeliğinin Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,

76) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanmasıyla,

77) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla,

78) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile gömülmesiyle,

79) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

80) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

81) Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili haftalık ve aylık olarak İdari, Yazı İşleri ve Stratejik Planlama Amirliğine rapor vermek ve Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

82) Caddelerde, sokaklarda, tretuvarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş gidiş geçişini engelleyecek şekilde terk edilmiş sahibi belli olmayan hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak.

83) Belediyemiz sınırları içerisinde trafik tabelalarının kontrollerini yaptırarak arızalı olanları Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

84) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

85) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

86) Trafik Eğitim Okulu ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak.

87) Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yapılan yol, asfalt vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.

88) UKOME ve UTDK tarafından trafiğe kapatılan cadde ve sokakların takibini yapmak.

89) Trafikle ilgili kurul ve komisyonlarda Belediyeyi temsil etmek.

90) Trafik ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

91) Terminallerde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek.

92) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak.

93) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği'nde belirtilen hükümleri uygulamak.

94) Taşımacı, acente, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafların, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, yolcu gönderenlerin ve yolcuların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tespit etmek.

95) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin yapı, tesis ve işletme esaslarını belirlemek.

96) Karayolu taşımacıları, acenteleri, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar ve taşıma araçlarının denetimini yapmak ve mevcut imkanların daha yararlı daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, emniyet, huzur ve güven ortamı oluşturmak.

97) İlçemiz sınırları içerisinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin belirlemiş olduğu güzergah ve duraklar haricinde yolcu indirip bindirmelerini engellemek ihlal edenler hakkında tutanak tanzim etmek.

98) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nda belirtilen idari para cezalarını ve gerekli idari yaptırımları uygulamak.

99) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nda belirtilen yetkileri kullanmak.

100) 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

101) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a göre terminal içerisinde bulunan tüm işyerlerinin kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin ve alkollü içeceklerin içilmesini önleyici tedbirler almak, içirenler hakkında yasal işlem yapmak.

102) Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde belirtilen yetkileri kullanmak ve uygulamak.

103) Gıda satışı yapan müesseselerin açıkta gıda satışı yapmalarını engellemek ve sağlıklı gıda sunumunu sağlamak.

104) Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası düzenli ve düzensiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ile acentelerin faaliyetlerine son vermek.

105) Yolcuların ve vatandaşların mal ve can güvenliğini polisle birlikte sağlamak, sabotaj yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda gerekli yerlere zamanında haber vermek.

106) Terminal içi ve civarında temizliğini yaptırmak ve azami özen göstermek, yeşil alanların bakımını sağlamak.

107) Terminalde görevli personelin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

108) UKOME kararlarını uygulamak,

109) UKOME ve UTDK tarafından Ağır Tonajlı araçlar için tespit edilmiş güzergahlar dışında çalışanları engellemek ve İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

110) Toplu taşıma araçlarının halk otobüs duraklarının konulacağı yerleri belirlemek ve eksiklikler hakkında A.B.B.B.lığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bildirmek.

111) Demre İlçemiz sınırları içerisinde oluşan trafik kazalarında oluşabilecek kamu malı zararlarını tespit etmek ve zararlarının zararları için tutanak düzenlemek ve encümene havale etmek encümen tarafından verilen karar doğrultusunca kamu malı zararlarının tahsilini takip etmek.

112) İlçemizin merkezinde bulunan Noel Baba Meydanı, Gökyazı Mahallesi Ertuğrul Günay Caddesi, Noel Baba Caddesi, Eynihal Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve bu Caddelere bağlı sokaklarda, yaya trafiğinin yoğun olduğu diğer cadde ve sokaklarda yayaların gelip geçtiği yerlerde her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

113) Büyükkum Mahallesi Kömürlük Caddesi ve Beymelek Mahallesi Sahil Kenarı yürüyüş yolunda ve Belediye idaresince öngörülen diğer alanlarda her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

114) Tarihi mekanların duvarlarına, Yolu kenarlarına afiş asılmasını engellemek, tarihi ve anıtsal özelliklerini bozacak ve tahrip edecek fiillere müdahale etmek.

115) Dilencilik faaliyetlerini önleyici tedbirler almak ve dilencilerin üzerinden çıkan paraların kamuya geçirilmesi işlemlerini yürütmek.

116) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti halinde İlçe Kaymakamlığı yetkilileri ile ortak çalışmalar yürütmek.

117) İzinsiz ve kayıt dışı satış yapan seyyar satıcıları men etmek, el konulan mallarını kayıt altına alıp muhafaza işlemlerini yürütmek, süresi içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini ve gıda dışı malları gerekli yerlere vermek.

118) Halkın huzur ve selametini engelleyen eylemleri men etmek.

119) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

120) 24/6/2004 Tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

121) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre biryerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

122) İzinsiz Hafriyat ve dolgu yapanlara kanuni müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak.

123) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek,

124) Sorumluluk bölgelerinde genel kontrolleri yapmak, tespit edilen olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmek ve takibini yapmak.

125) Sorumluluk bölgelerinde tehlike oluşmasına sebep olacak, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar, çukur, su göleti, mezban, heyelan alanları, hafriyat toprağı dolgu alanları ve hafriyat toprağı döküm alanlarında gerekli emniyet ve güvenlik tedbirlerini aldırmak ve takibini yapmak.

126) Görevli oldukları saatler arasında görev alanında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile sıhhi ruhsatlı işyerlerin kapanma saatine riayet etmelerini sağlamak.

127) Semt pazarlarının kurulduğu günlerden bir gün önce pazarcı esnaflarının satışa sunacağı sebze, meyve ve diğer malzemelerini cadde ve tretuvarlar üzerine indirerek işgal etmelerini önlemek.

128) Semt pazarlarının kurulduğu günün akşamı pazarın toplanma saatinden sonra tezgahını toplamayarak satışa devam eden pazarcı esnafı uyarmak, uymayanlara yasal işlem yapmak.

129) Pazarların kurulduğu cadde ve sokakların temizliğinin yapılmasını engelleyen ve pazarın kurulacağı günlerde gece ve sabah erken saatlerde tezgah açarak pazar kurmaya çalışan pazarcı esnafları takip etmek ve gereğini yapmak.

130) Çevre kirliliğine sebebiyet veren afişlerin toplanmasını sağlamak ve afiş asanlar hakkında yasal işlem yapmak.

131) İlçemiz sınırları içerisinde kaçak olarak her türlü atıkların dökülmesini önlemek, dökenler hakkında yasal işlem yapmak.

132) Belediyenin düzenlemiş olduğu program, etkinlik ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri almak.

Veteriner Hekim

1) Müdürlüğün talimatları doğrultusunda poliklinik hizmetleri, kuduz müşahede hizmetler, zoonozlarla, haşere ve kemiricilerle mücadele  hizmetlerini yürütür.

2) İşçi personel Müdürlük ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinden sorumludur. Zoonozlarla haşere ve kemiricilerle mücadele hizmetlerini müdürlüğün talimatları doğrultusunda yürütür.

3) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

4) Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur.

İlan Servisi

1) Belediyemiz tarafından yapılacak olan her türlü ilanların yapılmasından ve resmi olan ilanların yapıldığına dair tutanaklarının ilgili kurumlara gönderilmesini sağlamaktan sorumludur.

Zabıta Memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 15- (1) Belediye Zabıta Memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterildiği gibidir.

a) Müdürlük emrinde görevli memurlar; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

b) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

ç) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

e) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

ğ) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'na göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

ı) 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanunu'na göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

i) 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanun'a göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

j) 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

k) Kanunen belediyenin izin, vergi veya harçlarına tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek.

l) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'a göre Cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun'a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

m) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

n) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak.

o) 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde verilen görevleri yerine getirmek.

ö) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

p) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek ve damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

r) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezalarını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

s) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

ş) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'a göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

t) 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

u) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

ü) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

v) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

Zabıta Destek Hizmet Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Zabıta Destek Hizmet Personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterildiği gibidir.

a) Belediye zabıta hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli yürütülmesi açısından; görevli olduğu amirlik ve ekiplerdeki sorumlu zabıta amir ve memurlarının kendisine verdiği görevleri yerine getirmek.

b) Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlerde zabıta memurlarına destek olmak.

c) Belediye tarafından yapılan hizmet satın alımı şartnamelerine uygun hareket etmek.

ç) Yıkım, pazar içi çalışmaları, açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu çalışmalarda ve sosyal kültürel etkinliklerde zabıta memurlarına destek olmak.

d) Belediyenin karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamada ve sonuçlarını takip etmede zabıta memurlarına destek olmak.

e) Görevi süresince göreviyle bağdaşmayacak iş ve eylemlerde bulunmamak.

f) Üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek.

g) Görev esnasında vatandaşlara eşit davranma prensibini ilke edinmek.

ğ) Aldığı talimatlara göre olayları yerinde inceleyerek rapor ve zabıt tanzim etmek, ilgililere teslim ve tebliğ etmek.

h) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmede zabıta memurlarına yardımcı olmak.

ı) Görev alanıyla ilgili üstlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek.

i) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulama ve geliştirmede zabıta amir ve memurlarına destek olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 17- (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 18- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

(2) Müdürlükçe yapılacak arşiv hizmetleri ile ilgili olarak; “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde, her birim müdürlüğü kendi arşivinden sorumlu olmak üzere birimine ait arşiv hizmetlerini yürütür.

(3) Müdürlükçe yapılacak arşiv evraklarının imhası ile ilgili olarak; “3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” çerçevesinde birimin kendi müdürlüğüne ait tüm görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, kıyafet, disiplin hükümleri ve izinler

Denetim

MADDE 19 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde mesai saatleri içerisinde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

(3) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

a) Bakanlık denetim elemanları,

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel, tarafından denetlenir.

Kılık Kıyafet

MADDE 20 - (1) Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 33. maddesinde belirtildiği gibidir.

a) Mesai saatleri içerisinde;

1) Dışarıda şapkasız gezmek,

2) Şapkayı elde taşımak,

3) Eller cepte dolaşmak,

4) Zincir, tespih sallamak,

5) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek,

6) Sokak, cadde vb. yerlerde üniformalı olarak sigara puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

7) Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte gömlek, çorap giymek, kravat takmak, 8) Üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunmak,

9) Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak,

10) Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

11) Hiyerarşik yapıdaki üstlerine, Mülki ve İdari yetkililere selam vermemek,

12) Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve faul başlarını normalden daha uzun tutmak,

13) Bayan personel için; etekleri normalden fazla kısa giymek,

14) Aşırı makyaj yapmak,

15) Takı takmak,

16) Farklı ayakkabı giymek, saçların dağınık ve uzun olması yasaktır.

(2) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden birim müdürü ve bağlı bulunduğu başkan yardımcısı sorumludur.

Disiplin Cezaları

MADDE 21 – (1) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan her kademedeki memur ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(2) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Zabıta Destek Hizmet Personeli ile ilgili disiplin işlemleri 4875 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(3) Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan diğer Personel ile ilgili disiplin işlemleri 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

Zabıta kıyafetini kullanma yasağı

MADDE 22 - (1) Belediye zabıta personeli, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi dışında resmi kıyafetini kullanamaz. Belediye zabıta personeli için 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği'nde şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.

Kimlik belgesi

MADDE 23 - (1) Her zabıta personeline belediye tarafından seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.

İzin hakkı

MADDE 24 - (1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak Zabıta Müdürlüğünce yapılır.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 25 - (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, eşya ve görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumlarında kullanılmak üzere verilen göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhiz atların kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 26 - (1) Bu yönetmeliğin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu yönetmelik, Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce yürürlükte olan “Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Demre Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürü yürütür.

Bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarih ve 2021/27 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.

 

T.C.

DEMRE BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, pazar yerlerinin nizam ve intizamı, belde halkının; yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb. mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik, Demre Belediye sınırları içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi, 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi ve 51 inci maddesine dayanılarak;

a)831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

b)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

c)1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun

ç)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

d)7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili yönetmelikler,

e)213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

f)634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

g)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

ğ)2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

h)2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelik, ı) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

i)3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik,

j)3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelikler,

k)3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

l)5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili Tüzük ve Yönetmelik,

m)5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,

n) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

  • o)5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

ö)5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

p)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

r)5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikleri,

s)Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,

ş)5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik,

t)6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

u)Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik,

ü)İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

v)6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

y)Fiyat Etiketi Yönetmeliği,

z)6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Belediyelere görev yüklenen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerden,

a)  Belediye                             : Demre Belediyesini

b)  Başkanlık                           : Demre Belediye Başkanlığını

c)  Belediye Encümeni            : Demre Belediye Encümenini,

d)  Belediye Zabıtası               : Demre Belediye Zabıtasını;       ifade eder.

 

Genel Kurallar

MADDE 5- (1) Belediye Zabıta Memurlarının görevlerini yaptıkları sırada;

a)Yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak,

b)Görevlerini engelleyecek biçimde zorluk çıkarmak,

c) Kalabalık yapmak suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak, karşı koyarak zorluk çıkarmak, küfür ve hakaret etmek , (Bu tür hal ve hareketlerde bulunanlar Kamu görevlilerine ve kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır.)

d)Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibinin, sorumlusunun veya çalışanının işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, pazar ruhsatı vb. istenilen belgeleri görevli memura göstermemek yasaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM EMİR VE YASAKLAR

MADDE 6- Huzur, Esenlik ve Nizamla İlgili Emir ve Yasaklar

(1) Kamuya açık alanlarda; izinsiz çalgıcılık yapmak, şarkı söylenmek ve gösteri yapmak,

(2) Kamu alanlarında bulunan ağaçlardaki ürünleri toplamak,

(3) Kaldırım, yolar, kamuya ait alanlar ve ortak kullanım alanlarını (meydan, bulvar, cadde vb.) kirletmek, işgal etmek ve bu alanlarda bulunan malzemelere zarar vermek,

(4) Bina, apartman ve işyerlerinden; cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlar ile komşu parsellere izinsiz baca ve havalandırma tertibatı çıkartmak , (Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır.)

(5) Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan; park ve bahçelerde bank (oturma yerleri) vb. oturma maksadı dışında kullanmak ve Belediyemiz tarafından belirli yerlere konulan bankların yerlerini değiştirmek,

(6) İzinsiz olarak; cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlara masa sandalye vb. koymak,

(7) Yol kenarında ve umumi çeşme yanlarında; halı, kilim, araç yıkamak ve temizlemek,

(8) Geçici olarak kullanım dışı bırakılan kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların parçalarını cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlarda ve boş arsalarda gelişi güzel park etmek/depolamak,

(9) Belediyeden izin almaksızın;

a)  Kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak,

b)  Kaldırım, tretuvar, kilit taşı, asfalt vb. malzemeleri sökmek, kırmak, tahrip etmek,

c)  Kaplama yapmak ve yol kotunu bozmak,

(10) İzinli olarak yapılan kazılarda;

a)  Kurum kuruluşlar/kişiler ile yapılan sözleşmeye uymamak,

b)  Kazı çalışması yapan gerçek ve tüzel kişilikler tarafından; kaza ve tehlikeleri önlemek için gece/gündüz ışıklı, parlayan, uyarıcı işaret levhaları koymamak ve yetersiz/eksik güvenlik tedbirleri almak,

c) Kazı esnasında ve sonrasında tozlanmayı önleyici sulama yapmamak, yol ve kaldırımların kirlenmesine yol açan çamur, toz, toprak vb. kalıntıları temizlememek,

(11) Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlar ve kaldırımlar üzerinde; odun kırma ve kesme işlemi, beton/ sıva harcı yapmak ve geçişleri engelleyici malzeme koymak,

(12)Belediye tarafından çalışma yapılacağı ilanen duyurulan gerekli ikaz ve uyarı levhaları bırakılan alanlara araç vb. park etmek,

(13)  İzinsiz olarak yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, halkı rahatsız etmek, cadde ve sokakları trafiğe kapatmak, yükleme, taşıma ve boşaltma işlemi bittikten sonra etrafı kirli bırakmak,

(14)  Özel mülkiyet ve kamu alanlarında; Çevreyi rahatsız edecek şekilde ateş yakmak, sera atığı yakmak, bağ/bahçe atığı yakmak, toz çıkarmak, mangal yakmak, yemek, yufka vb. yapmak,

(15) Duvarlara, cadde, meydan, sokak gibi kamusal alanlara, panolara, direklere, parklara vb. alanlara yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarında,meydanlarda tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan hareketlerde bulunmak,

(16) İzin alınmadan açık ve kapalı alanlarda; düğün, eğlence, yemek, mevlit vb. etkinlikler düzenlemek,

(17) İzinli olarak yapılan etkinliklerde alanı temiz bırakmamak, çöp ve atıkları alanda bırakmak,

(18) Konut bölgelerindeki işyerlerinde;

a)   Soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

b)  Diğer kat maliklerini rahatsız edici gürültü oluşturmak,

c)   Bu cihazlardan akan suları konut ve işyeri ayrımı yapmaksızın tüm yerleşim alanlarında giderlere bağlatmamak,

(19)  Belediyenin izni olmadan;

a)   Herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak,

b)   İzinli olsa bile her türlü afiş, el ilanı vb. tanıtım amaçlı broşürleri; sokak, cadde, meydan, apartman içlerine atmak, çevreyi kirletmek,

c)  Belediyece tespit edilen yerler dışında ilan ve reklam asmak ve yapıştırmak,

20) Belediye sınırları içerisinde belediyenin belirlemiş olduğu alan dışında kamp kurma (her türlü araç, karavan, çadır vb. ile) ve geceleme yapmak,

(21)Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarından sınır tespiti aplikasyon yaptırmadan parsel etrafına tel çit, duvar vb. yapmak,

(22) Belediyemizden izin almadan kavun, karpuz, patates, soğan, sarımsak, kuru bakliyat, ceviz, sebze, meyve vb. her türlü gıda ürünlerine ait sergileri kurmak, satış yapmak, izin belgesinde belirtilen mal ve gösterilen yer haricinde satış yapmak,

(23) Kalorifer ile ısınması yapılan resmi kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, vb. tüm yerlerde; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanmamak ve yakma işlemi ilgili mercilerin alacağı kararlar doğrultusunda ehliyetli kişilerce yapılmaması,

(24) Kadastro veya imar yolları üzerine geçişi engelleyici duvar, kasis, tel çit ve fiziki engel oluşturmak, çukur vb. kazmak,

(25) Yeni düzenlenen ve kaplama yapılan yollarda çalışma esnasında; yol yenileme sahasına girmek, uyarı ikaz levhalarına uymayarak yolun ve kaplamanın bozulmasına sebebiyet vermek,

(26) İzinsiz olarak cadde, sokak, meydan ve mahalle aralarında hurda toplamak,

(27)  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alan hurdacılık faaliyet konulu işletmeler toplanan hurdaları ruhsatta belirtilen alan dışında gelişi güzel depolamak,

(28)   Site, apartman, müstakil ev, konut vb. her türlü ikametlerin önlerindeki kamusal alanlara çizgi çizerek duba montajı vb. malzemelerle özel park alanı oluşturmak ve “PARK ETMEK YASAKTIR”, “BİNA/SİTE SAKİNLERİNE AİTTİR” levhası koymak,

(29)  Belediyemiz sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

MADDE 7- Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1)    Parklar, yeşil alanlar, cadde, sokak ve umuma açık alanlarda;

a)  Malzemelere zarar vermek ve araç, motor vb. park etmek,

b)  Kabuklu yiyecek yemek, içki içmek ve çevre kirliliği oluşturmak,

c)   Her ne sebeple olursa olsun malzeme depolamak amacıyla; sabit ve geçici yapılar koymak, kömürlük, baraka, garaj, köpek kulübesi, tavuk kümesi vb. yapılar yapmak,

d)   Masa, sandalye vb. koymak, piknik yapmak, ateş yakmak ve yeşil alanlara zarar vermek,

e)  Dikilen bitkileri sökmek ve zarar vermek,

(2)   Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlarda, şahıs mülkiyetlerinde ve konut alanlarındaki boş alanlara;

a)  Malzeme koymak, depolama yapmak ve görüntü kirliliği oluşturmak,

b)  Boş arsalarda kendiliğinden oluşan otları temizlememek,

c)  Süs ve park havuzlarına girmek, umuma mahsus çeşme ve havuz suları ile araç, halı, kilim vb. yıkamak,

(3)   Arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç çukuru, su kuyusu, fosseptik çukuru, vb. çukurların üstünü açık bulundurmak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak,

(4)   İnşaat malzemelerinin; inşaat alanı dışına konulması ve depolanması, yaya ve araç yolu üzerine inşaat malzemesi, inşaat atığı ve gelip geçişi engelleyen her türlü malzeme koymak ve inşaat alanlarında inşaat atıklarını yakmak,

(5)  Yollar ve kaldırımlara izinsiz sabit veya seyyar rampa yaparak özel giriş yapmak,

(6)   Paletli iş makinelerinin cadde ve sokaklarda yürütülerek yol kaplamalarının bozulmasına sebebiyet vermek, lastikli iş makinelerinin; cadde ve sokaklarda seyir etmeden önce çamur, toprak vb. malzemelerin temizliğini yapmadan yola çıkmak,

(7)   Her türlü inşaat artıklarının (taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç, kereste, demir malzeme vb.) çevreye ve boş alanlara atılması ve enkaz döküm alanı dışına bırakmak,

(8)   Çöp toplama alanında bulunan çöpleri karıştırmak, etrafa dağıtmak ve geri dönüşüm atıklarını yetkisiz toplamak,

(9)   Konutlar ve işyerlerinde; kırık, kapaksız ve koku ile atıkların pis sularının sızması önleyen sağlam ve kapaklı çöp bidonu kullanmamak,

(10)  Kullanılmış sıvı atık yağlar ayrı ve korunaklı kaplarda toplanılarak yetkili firmalara/ atık yağ toplama alanlarına dökülecektir. Evsel atık toplama alanlarına, açık alanlara, kanal vb. yerlere dökmek,

(11) Fırın, pide fırını, hamam, lokanta, ızgara salonu, köfteci, büfe vb. işyerlerinin; bacalarından duman, is, kurum vb. hava kirletici şeylerin çıkmasına sebebiyet vermek, koku oluşmasını önlememek, filtre takmamak, halkı rahatsız etmek, bacaların bakım ve temizliğini mevzuatta belirtilen zaman aralıklarında yapmamak,

(12) Özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak , (Cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atık ve diğer çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler harici çöplerin atılması gibi.)

(13)  Belediyece konulmuş;

a)  Her nevi sokak levhaları ile uyarı ve ikaz tabelalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını, duba, delinatör, aydınlatma direği, sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, tahrip etmek ve yerlerini değiştirmek,

b) Afiş, ilan vb. duyuru materyallerini yırtmak ve tahrip etmek,

(14) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak şekilde malzemeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

(15) Kişi, kurum, işyeri ve konutların;

a)  Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan atıkları,

b)  Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri, vb. atıkları ile sanayi atıkları,

c)  Her türlü inşaat, hafriyat, toprak, taş, tuğla, moloz, kereste, odun, demir malzeme ve atıkları,

d)  İmalathane ve fabrika atıkları/artıklarını,

e)  Tamir edilen yol atıkları/artıkları, çamur ve molozlarını,

f)  Budanan, kesilen ve kırılan ağaç dallarını,

g)  Park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıklarını,

h)    Kalorifer cürufları, vb. atıklarını; kendi imkânları ile temizleyip toplamamak ve belediyeye ait çöp düzenli depolama sahalarına taşımamak ve bu atıkları çöp konteynırlarının içine atmak,

(16) İşyerlerine ait ürünlerin muhafazasında kullanılan, mukavva, karton, strafor, naylon vb. ambalaj malzemelerini özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına atmamak, dükkân önünde biriktirmek, etrafa saçmak ve dağıtmak,

(17)       Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, hazır beton ve talaş vb. malzemeler taşıyan kamyonlardan;

a)  Cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkân vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçmasına engel olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek,

b)  Hazır beton taşıyan araçların, hazne içindeki harç (beton) kalıntılarını boş arsa, dere yatağı, orman alanı vb. yerlere boşaltmak,

c)  Hazır beton taşıyan araçlarda, yollara beton dökülmesini engelleyecek şekilde tedbir almamak,

d)  Hazır beton taşıyan araçların, haznelerini boşalttıktan sonra cadde, sokak, meydan ve yerleşim birimleri arasında araçlarını temizleyip yıkamak,

(18) Konutların kendi kullanım alanlarında bulunan ağaçların; kaldırım ve yollara uzayan dallarını budamasını yapmamak, budama sonucu oluşan atıkları çöp toplama alanlarına atmak,

(19) Binalardan ve işyerlerinden;

a) Dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik, banyo, mutfak, balkon suyu, diğer sular ve her türlü sanayinin sebebiyet verdiği, akıntı ve sızıntılara karşı tedbir almamak,

b) Fosseptik kuyularını çektirmemek, yağmur, kirli su ve kanalizasyon gider borularını, varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak, temizlik esnasında, inşaat yapımında ve her türlü tadilat ve tamiratlarda oluşan çamurlu kirli ve boyalı suları kaldırım ve yollara akıtmak ve çevreyi kirliliğine sebebiyet vermek,

c)  Altyapı kanalizasyonu olmayan yerlerde bina veya meskenlerin bodrumlarında biriken pis suları, kova veya düzenek kurmak suretiyle (dalgıç pompa vb.) rastgele dışarı akıtmak, etrafı ıslatmak, kirletmek,

(20) Ev, işyeri, gıda deposu vb. yerlerde oluşan kâğıt, karton, metal, plastik vb. ambalaj atıklarını Belediyenin toplama sistemine vermemek,

(21) Seralardan veya tarım alanlarından çıkan her türlü sera atığı veya üretim aşamasında çıkan atıklarını (domates, biber, vb. gibi sebze/meyve bitki atıklarını) belediye tarafından belirtilen alanlar dışına dökmek ve atmak,

(22) Seralardan veya tarım alanlarından çıkan her türlü sera atığı veya üretim aşamasında çıkan atıklarını (domates, biber, vb. gibi sebze/meyve bitki atıklarını); kaldırım, yollar, kamuya ait alanlar ve ortak kullanım alanlarını (meydan, bulvar, cadde vb.) kirletecek şekilde, römork veya vagon haricinde çeşitli tarım alet ve makineleri (traktör arkalığı, kıskacı, pulluk vb.) ile taşımak yasaktır.

MADDE 8- Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1) Şehir içinde;

a)   Büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, ağıl ve ahır yapmak, şehir içinde bulunan ev ve apartmanların bahçelerinde veya farklı yerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde kümes hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak,

b)   Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı atıklarını açıkta bırakmak,

c)   Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının beslenen alanlarda sinek, haşere vb. oluşumuna sebebiyet verecek gerekli tedbirleri almamak , (Toz kireç, ilaçlama vb.)

(2)  Ev ya da bahçede veteriner raporu alınmamış kedi, köpek ve süs hayvanı bulundurmak, evcil hayvanlardan kaynaklı gürültü ve çevre kirliği oluşturmak,

(3)  Evcil ve süs hayvanları ile kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak ve bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek,

(4)   a) Köpeklerin sahipleri tarafından Belediyeye tescilini yaptırmamak ve marka almamak,

b) Cadde, sokak, meydan ve ulaşım araçları gibi kamuya açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasması sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gezdirmek , (Tasma, kayış veya zincirin köpeğin gelip geçenlerin ulaşamayacağı biçimde kısa olması zorunludur.)

c)   Sahipli ve Belediyeye kayıtlı bulunan köpeklere Belediye Veteriner Birimi veya İlçe Tarım Müdürlüğünce kuduza karşı koruyucu aşı yaptırılmaması, burunluk takılmaması ve gerekli diğer aşılarını yaptırmamak,

d)   Belediyeye kayıt yaptırılmış ve veteriner karnesi olsa dahi, etrafı rahatsız edecek şekilde kedi, köpek vs. hayvan bulundurmak,

e)Köpeğin park, bahçe, sokak ve kaldırımlara yaptığı dışkısını sahibi tarafından bir torba içine toplanarak çöp kutusuna atmamak,

(5) Büyük ve küçük her türlü hayvan leşlerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izinsiz gömmek,

(6)   Hayvan pazarı dışında hayvan satışı yapmak, Hayvan pazarına küpesiz hayvan sokmak ve satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek,

(7) Mezbaha harici hayvan kesmek, yasaktır. (Mezbaha damgası olmayan ve durumlarından şüphe edilen etler, müsadere edilir. Sakıncalı olanlar Belediye Veteriner Hekiminin kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile beraber imha edilir. İlçe dışından gelen etlere ait gerekli rapor ve belgelerin ibrazı zorunludur aksi halde yasal mevzuata göre işlem yapılır.)

MADDE 9- Yapı İşleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1) İlgi kurumlardan yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılara (Ruhsatsız [kaçak] yapılara) ve Fen İşleri Müdürlüğü/İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınmadan her türlü alana hazır beton sevki ve dökümü yapmak, (Beton firması tarafından istekte bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, yapı ruhsatı ve yapı tadilat ruhsatı izin belgeleri istenecektir.)

(2) Belediye sınırları içerisinde “Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı pergole ve güneşlik yapmak,

(3)  Terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan binaların, sahipleri tarafından onarılmaması ya da yıkılmaması, yıkılma tehlikesi bulunan ve çevre açısından tehlike unsuru taşıyan bina ve yapılarda gerekli güvenlik önlemlerini almamak , (Sit kapsamına giren binalar hariç)

(4)  Her ne surette olursa olsun;

a)   Belediyeden izin alınmadan yıkım yapmak,

b)   İzinli yıkımlarda çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyici

(sulama) vb. gerekli tedbirler alınmadan yıkım yapmak,

(5)  Binalarda tamirat, tadilat gibi gürültülü işlerin;

a)   Binalarda oturanların müsait durumlarını dikkate almadan huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yapmak,

b)   Gün ağarmadan önce ve hava karardıktan sonra sessizliği bozacak şekilde tamirat, tadilat gibi gürültülü işler yapmak,

c)   Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10.00’dan önce ve akşam gün batımından sonra yapmak,

d)   Tadilat ve onarım yapan gerçek ve tüzel kişilikler tarafından; kaza ve tehlikeleri önlemek için inşaatlarının etrafına gece ve gündüz ışıklı/parlayan uyarıcı işaret levhaları koymamak,

e)  Tahta, perde vb. malzemelerle kapatıp tehlikelere karşı emniyet tedbirlerini almamak, sıva ve mantolama çalışmalarında file kullanmayarak komşu yapı ve arsaları kirletmek ve her türlü güvenlik tedbirlerini almamak,

f)   İnşaat tamir ve yıkım işlemi sırasında; yollardaki ağaçlara, çiçek, bitkiler ile uyarıcı yön levhalarına, sokak levhalarına ve yeraltı/yerüstü nakil hatlarına, kaldırım ve yollara zarar vermek,

(6)  İnşaatlara mal sahibi ile sorumlu yapı denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere en az 50x100 cm ebadında küçük levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak, yasaktır.

MADDE 10- Yangın İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1)     Binalarda bulunan kalorifer ve soba bacaların her yıl temizlenmesi ve yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmaması,

(2) Yerleşim alanlarında; kâğıt, ot, çöp vb. şeyleri her ne maksatla olursa olsun yakmak,

(3)  Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği ve İtfaiye Daire Başkanlığının belirlediği şartlar çerçevesinde; Belediye sınır alanları içerisinde iş hanları, pasajlar ve iş yerlerinde çıkabilecek yangınları önlemek ve söndürmek için muayeneleri yapılmış, kullanıma hazır halde yeterli sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazı bulundurmamak,

(4)  Yangın muslukları bulunan yerlerde; yangın musluklarına zarar vermek, üstlerini kapatmak, bu musluklardan ve Belediye araçlarının su aldığı depolardan su almayı engelleyecek hal ve hareketlerde bulunmak, araç park etmek ve musluklardan amacı dışında su almak,

(5)  Kâğıt ve bez parçaları ile ot, saman, talaş ve tahta parçaları, çalı vb. gibi kolayca parlayan ve tutuşan şeyleri, çatılarda bodrum katlarda ve buna benzer tehlikeli yerlerde bulundurmak,

(6)  Belediyece belirlenen alanlar dışında; LPG tüplerinin depo edilmesi,

(7)  Seralardan veya tarım alanlarından çıkan her türlü sera atığı veya üretim aşamasında çıkan atıkları (domates, biber, vb. gibi sebze/meyve bitki atıklarını), bahçe, tarla, çalılık vb. gibi alanlardan çıkan her türlü ot, ağaç-bitki dalı vs. ne maksatla olursa olsun yakmak yasaktır.

MADDE 11- Pazar Yerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya ile sergi tezgâhı bırakmak ve sergi açmak , (Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve nakliye kaldırma ücreti tahakkuk ettirilir.)

(2) Pazar esnafının iştigal konusu dışında faaliyette bulunması,

(3)  Pazar yerlerinde; yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak,

(4)  Pazar alanına; evcil hayvan getirmek ve gezdirmek,

(5)  Pazarın bitimine müteakip; pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak,

(6)  Pazar alanında ateş yakmak,

(7)  Belediyenin belirlediği yer ve zaman dışında pazar kurmak,

(8)  Pazar yerlerinde; kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak, başka bir yere izinsiz sergi açmak, izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların görünümünü engellemek,

(9) Pazarcıların; kendilerine tahsis edilen yerlerini başkasına kiraya vermesi veya satması , (Bu gibi hallerde ceza verilmesinin yanı sıra kendisine tahsis edilen yer iptal edilir.)

(10) Pazar yerlerinde; tezgâh sahibi olan pazarcı esnafların belediyece onaylanmış pazarcı kimlik belgesini almaları zorunludur. Belediyemizce verilen pazarcı kimlik belgesini pazar devam ettiği sürece yakalarına takmamak,

(11) Her ne suretle olursa olsun; pazarın nizam ve intizamını bozacak hal ve hareketlerde bulunmak, hileli satış yapmak,

(12) Pazar yerlerinde; görevli memurlara görevlerinin ifası ile ilgili zorluk çıkartmak,

(13)  Belirlenen saatler dışında; pazar içerisine motorlu veya motorsuz araçlarla (engelli vatandaşların özel durumlarından dolayı kullandıkları araçlar hariç) girmek, park etmek ve araç üzerinde satış yapmak,

(14)   Pazar yerlerinde; soyulmadan, yıkanmadan ve pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta ambalajsız şekilde satışa sunulması ve süt ürünlerinin (yoğurt, süt, yağ, vb.) açıkta satışa sunmak,

(15)  Pazar yerlerinde; canlı kanatlı hayvan satışı yapmak,

(16)   Pazarcı esnafının; satış için kullandığı teraziler Ölçüler Kanununa göre damgalanmış ve kontrolleri yapılmış olacaktır. Bozuk, kırık ve ayarı bozuk TSE dışı teraziler kullanmak,

(17)  Üretici pazarında;

a)   Kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi satanlar, üretici olduklarına dair Ziraat Odasından almış oldukları üretici belgesini ibraz etmemek,

b)    Üretici pazarında; kendi yetiştirdiği sebze ve meyve haricinde manav, toptancı hallerinden ve toptan ticaret yapan kişilerden alınan malların satışı yapmak,

c)    El sanatları ürünlerinin satışı için Belediyemizce yer tahsisi yapılan alanlarda, fabrikasyon ürünlerinin satışını yapmak,

(18)  Pazarcı esnafı; pazaryerini ve tezgâh yerini temiz tutacaktır. Tezgâhından çıkan yaş kuru ve her türlü çöp atıklarını poşetler içerisinde Belediyemizce gösterilen yerlere koymamak, tezgâh yerini ve etrafını temizlemeden pazar yerini terk etmek,

(19)  Pazar yerinde pazarcı esnafının kullandığı terazilerini müşterilerin göreceği yere koymamak,

(20)  Belediye Meclisince belirlenen pazar yeri işgaliye vb. ücretlerini ödememek veya ödemekte zorluk çıkarmak,

(21) Pazar yerinde seyyar olarak açıkta yiyecek ve içecek ile işporta satışı yapmak , (Bu gibi satış yapan seyyar satıcılar hakkında Belediye Kanununu 15/m bendindeki kurallar geçerli olup satanlar hakkında ilgili maddeye göre işlem yapılır.)

(22)   Pazarcıların sattıkları mallarla ilgili olarak üretici belgesi, fatura vb. belgelerin bulundurması ve belediye görevlilerince istenildiğinde ibraz etmemek ve satışa sunduğu mallar üzerine fiyat etiketi koymamak,

(23)  Kapalı pazar alanlarında taşıyıcı direk veya yapı elemanlarına çadır ipi bağlamak,

(24) Fırtına ve rüzgârlı havalarda pazar alanında çadır kurmak , (Şemsiye, çadır ve gölgeliklerin kurulması, sökülmesi ve güvenliğinden kullanan pazarcı sorumludur.)

(25)  Pazar alanlarında müşteri çekmek, kazanç elde etmek amacıyla; çığırtkanlık, değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış yapmak, yasaktır.

 

MADDE 12- Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1) Şehir içi yollarda; trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara riayet etmemek,

(2)  Kargo firmaları, LPG, su ticareti, gıda dağıtımı yapan işletmeler ve şahıs/tüzel kişiliklere ait; kamyon, traktör, otobüs, iş makinesi vb. türdeki araçlar ile vidanjörlerin; cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlara ve boş arsalara park etmek,

(3)  Park, bahçe ve yeşil alanlara, mezarlık içerisine, yaya yollarına, bisiklet park yerlerine, trafiğe kapalı cadde ve sokaklara, yük indirme/bindirme alanlarına; motorlu/motorsuz her türlü araç ile girmek ve park etmek , ( Engelli araçları hariç)

(4)  Yük indirme/bindirme alanı olarak belirlenen yerlerde; indirme/bindirme araçlarının UKOME tarafından belirlenen süreler haricinde duraklamak,

(5)  Çöp konteynırları, çöp kutuları, kül tankları ve geri kazanım sepetleri vb. ekipmanın boşaltılmasını engelleyecek şekilde araç park etmek,

(6)  Belirlenen saatler dışında, UKOME tarafından tespit edilen bölgelere ağır vasıtalarla girmek,

(7)  Engelli vatandaşlar için ayrılan park yerlerine araç park etmek,

(8)  Engelli vatandaşların, kendileri için ayrılan alanlarda UKOME tarafından belirlenen park süreleri dışında araç park etmek,

(9)  Belediye otobüs duraklarına, özürlü araçları için ayrılan park yerlerine, yaya yol üzerine ve yol kavşaklarına araç park etmek,

(10)  Cadde, meydan, sokak vb. kamusal alanlara; satılık ve kiralık ibaresi yazılı araç koymak,

(11)   Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak,

(12)  UKOME tarafından trafik düzeni ile ilgili alınan kararlara aykırı davranmak, yasaktır.

 

MADDE 13- Gıda Sağlık ve Üretim Yerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar

(1)  Gıda maddelerini (ambalajlı/ambalajsız);

a)  Atık maddeler ile yan yana bulundurmak, sergilemek ve satışa sunmak,

b)   Gıda maddelerini dışarıdan etkilenmeyecek, koku salmayacak şekilde ambalajlı olarak satışa sunmamak,

c)  Gıda maddelerinin bozulmayacak şekilde sıcak/ soğuk tertibatlar içerisinde muhafaza etmemek,

d)  Güneş ışığı altında ve nemli ortamlarda muhafaza etmek ve satışını yapmak,

 

(2)  Ambalajlı her türlü gıda maddesi üzerinde yazılı miktardan eksik olarak satışa sunmak, ambalajlı gıda ürünlerini bölerek TSE standartlarına uygun ambalaj ve koruyucu paketlerde satmamak, (ilk ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE belgesi, imalatçı adresi ve etiketi bulunmayan) ,

(3)  Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerini; Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde damgalattırmamak , (Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır ve tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.).

(4)  Her türlü gıda üretimi yapılan işyerlerinde; iş kıyafeti, maske eldiven, bone, koruyucu malzeme vb. kullanmamak,

(5) Seyyar olarak ekmek ve unlu mamuller satışı ile üretim yeri ve menşei belli olmayan ekmek satmak,

(6)  Cadde, sokak ve pazar yerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerini açıkta bulundurmak, satmak, uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

(7)  İşyerlerinin ve imalathanelerinin mutfaklarının umumi durumunun pis olması, işyerlerinde ve imalathanelerde sağlık kurallarına uygunsuz çalışılması, işyerlerinde ve imalathanelerde kullanılan, her türlü malzemenin (gazete kâğıdı kullanılması, pasa bezi, ekmek tahtası, yatak ranzaları, bardak tabak, kaşık, havlu, tarak, makas, peştamal, masa, sandalye, yatak ve yatak takımlarının yırtık, kirli, kırık vb.) sağlık koşullarına uygun bulundurmamak,

(8) Veteriner Hekim kontrolünden geçmeden balık ve diğer su ürünlerini satmak, yasaktır.

MADDE 14- Mezarlıklar İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1)   Mezarlıklarda; çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, kesmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne suretle olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal edecek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak, mezarlıklara zarar vermek,

(2)  Mezarlıklarda; Belediyeden izin almaksızın mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamir yapmak, boş alanları çevirmek ve mezar yeri ayırmak,

(3)  Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan; vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kuran’ı Kerim okumak,

(4)  Mezarlıklar içinde; her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak,

(5) Mezarlıklara her türlü ağaç dikmek, (Çiçek, gül vb. süs bitkisi hariç)

(6) Mezarlıklarda sonrasında kuruyarak yangın çıkmasına ve çevre kirliliğine yol açacak mersin vb. satmak,

(7) Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

(8)  Yapılı mezarları korumak amacıyla; etrafını çit, ferforje vb. malzemelerle çevirmek, yasaktır.

MADDE 15- Belediyenin Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerleri ile Buralarda Çalışanların Uyacakları Emir ve Yasaklar

(1)  Belediyemizden faaliyet konusuna uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak,

(2)  İşyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının asılı bulundurmamak,

(3)  İşyerlerinin;

a)   Fiziki durumlarında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındıktan sonra değişiklik yapmak,

b)  Tente, gölgelik veya siperlik kullanmak isteyenler bu ihtiyaçlarını Belediyece EK-1’ de belirtilen tek tip ve ebatlarda yapacaktır. Eski, kirli, yırtık tente ve siperlik kullanmak,

(4)  İşyerlerini ikamet amaçlı kullanmak,

(5)  İşyerlerinde standart dışı ve muayenesi yapılmamış yangın tüpü bulundurmak ,

(Yangın tüpleri 6 ayda bir muayenesi yaptırılacaktır.)

(6)  İş yerlerinde çalışan veya sahipleri tarafından; müşteri çekmek, kazanç elde etmek ve reklam maksadı ile çığırtkanlık, değnekçilik yapmak, yüksek sesle satış yapmaya çalışmak, yoldan geçenlerin önüne geçerek baskı uygulamak ve işyerinden alışveriş yapmaya zorlamak, bu yönde satış vs. reklam amaçlı görüntü kirliliği oluşturmak,

(7)  Mal ve hizmet sunumu yapılan işletmelerde;

a)  Ürün ve mamullerin fiyatları müşterilerin kolayca görebilecekleri şekilde etiket veya liste olarak sunmamak,

b)   Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde masalarda menü ve fiyatlandırma listesi bulundurmamak,

c)  Her türlü faaliyet alanında bulunan esnafın; bağlı olduğu odalardan onaylı güncel fiyat tarife listesi almaması, fiyat tarifesine uyulmaması ve görünür şekilde asmamak,

(8)  Gramaj ve fiyatları ilgili kurum ve kuruluşça tayin ve tespit edilen; Ekmek, simit vb. mal veya hizmetin azami satış fiyatına uymamak,

(9) a) Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ile temizlik ve sağlık ürünleri gibi belli ürün gruplarında yaşanan talepteki olağandışı artış nedeniyle, piyasada karşılaşılan fahiş fiyat artışları yapmak vatandaşları mağduriyetine sebep olacak stokçuluk yapmak, (Stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.)

b)  Fiyat artışı beklentisi veya benzeri sebeplerle mal satışından kaçınmak,

c)   Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek,

(10) Tütün mamullerinin içilmesinin yasak olduğu alanlara müşteriler tarafından kolayca görülebilecek yerde “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” levhası asmamak,

(11) İş yerinin önüne proje dışı çıkma ve parmaklık yaparak kapalı alan oluşturmak burada malzeme sergilemek, satış yapmak ve müşteri kabul etmek,

(12)  Tüm işyerleri genel sağlığa uygunluk kurallarına riayet edeceklerdir. Çöpleri ağzı kapalı çöp saklama kaplarında muhafaza etmemek, birikmiş çöp ve atıkları belirlenen saatlerde çöp toplama alnına bırakmamak,

(13) Sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşaratın ürememesi için gerekli tedbirleri almamak , (İşletmeler yetkili ilaçlama işletmeleri tarafından periyodik aralıklarla ilaçlanacaktır. İlaçlandığına dair belgeler denetim ve kontrollerde ibraz edilecektir.)

(14)   Elle temas etme gerekliliği olan gıda maddelerinin üretim, satış ve servisini hijyen kurallarına uygun olarak yapmamak, ürünlerin içerisine yabancı maddelerin girmesine engel olacak tedbirleri almamak,

(15)  İşletmeler tarafından; yol, meydan, kaldırım gibi yerleri herhangi bir şekilde kapatmak, duba, ayaklı tabela, ayaklı bayrak vb. eşyalar ile işgal etmek, gelip geçmeye zorluk çıkarmak, görüntü kirliliği oluşturmak,

(16) İşyeri tabelalarına;

a)   Toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanlarda ve bunlara uyarlanmış yabancı dildeki kelime ve deyimleri yazdırmak,

b) Tabelalarda; Türk alfabesindeki 29 harf içinde yer almayan harfler ile Türk Dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler kullanmak , (Tabelalar Türkçe olacaktır.) Yabancı unvanda tabela yaptırmak , (Tescilli unvanlar hariç)

(17) İşyerini kapatan ve faaliyetine son verenler esnaf ve tacirlerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatını iptal ettirmek için yazılı olarak Belediyemize müracaat etmemek, (Müracaat edilmemesi durumunda ruhsatı iptal edilmesi için yazılı uyarı yapılacak ve 15 gün süre verilecektir. Süre içerisinde müracaat edilmemesi durumunda idari para cezası uygulanarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.)

(18)  Ulusal tatil günlerinde (29 Ekim) çalışacak işyerlerinin; Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı almadan çalışmak,

(19)  Milli Bayramlarda işyerlerine bayrak asmamak, işyerlerine kirli ve yıpranmış bayrak asmak,

(20)  İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında faaliyet göstermek ve malzeme satışı yapmak,

(21) Gıda maddesi üreten imalathaneler ve perakende satış yapan işyerlerinde;

a)  İş esnasında çalışanların iş önlüğü, eldiven galoş ve bone giymemesi,

b)  Temizlik ve hijyen kurallarına uygun üretim yapılmaması,

c)   Çalışanlara ait hijyen eğitim belgeleri bulunmaması ve bu yönde mevzuatın zorunlu kıldığı kurallara uymamak,

(22)Konut alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinin, halkın huzurunu bozacak ve dinlenmesine engel olacak şekilde; ışık, ses, yüksek sesli müzik, is, duman, gürültü, koku vb. rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

(23)  İşyeri sahibi/ yetkilisi, denetim konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi işyerinde bulunduracak (asıl veya onaylı) istenildiğinde denetim ekiplerine verecek ve kolaylık gösterecektir. Denetim ekiplerini engelleyici hal ve tavırda bulunmak,

(24)  Dükkân, mağaza ve tüm binaların kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine; Belediyeden izin almadan hasır, bez, çuval, teneke, kafes vb. koymak ve görüntü kirliliği yapmak,

(25) İşletmelerin içine ve kullanım alanı dışına elektronik oyun aletleri (langırt, boks makinesi, oyuncak makinesi, sigara makinesi vb.) koymak , (Bu makineler faaliyet konusu ile uygun işyerlerinde kapalı alanlarında bulundurulabilir.)

(26)   Berber, Kuaför, Güzellik Salonu vb. işletmelerde kullanılan malzemelerin hijyenik olarak saklanmaması, alet ve malzemelerin sterilize edilmemesi ve malzemelerin her müşteri için ayrı ayrı kullanmamak,

(27) Seyyar olarak berber, kuaförlük, manikür pedikür, makyaj, cilt bakımı vb. uygulamalar yapmak,

(28)   İşyerlerinin önünde vatandaşın gelip geçiş yaptığı alanlarda tavla vb. oyunlar oynamak/oynatmak,

(29)   İşyerlerinde ani yaralanma ve kazalara müdahale amacıyla ilkyardım çantası/dolabı bulundurmamak,

(30)  İşyerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ışıklı, lazerli ve projektörlü gösteri ve reklam yapmak,

(31)  İşyerlerinin kendi kullanım alanı, ortak kullanım ve izin alınan alan dışına her türlü malzeme ve gıda satış ünitesi, gazete reyonu, ekmek dolabı, midye/mısır dolabı vb. koymak,

(32) Unlu mamuller, ekmek pide, simit, poğaça vb. işkollarında çalışanlar iş önlüğü, koruyucu malzeme kullanacaklardır. Ekmeklerin firesi piştikten sonra %3 olacaktır. Bunun dışında eksik gramajlı satışını yapmak, fiziki görünümü bozuk ürünler satışını yapmak , (Eksik gramajlı ürünlere el konularak ihtiyaç sahipleri vb. yerlere verilir)

(33)   Periyodik muayene ve kontrolü yapılmamış ölçü ve tartı aletleri kullanmak,

(34)  İşyerlerinin çalışma saatlerinde denetimlere engel olacak şekilde;

a)    Acil giriş/çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak engel bulundurmak,

b)    Giriş/çıkış kapılarının kilitli veya bağlı bulundurmak,

c)    Camlarının içerinin görünmesini engelleyecek şekilde kapatmak,

(35)    Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin (içinde barut bulunan, kurbağa ve böcek şeklindeki patlangaçlar, fırfır maytaplar vb. havai fişekler) satışını, proteknik madde satış izni bulunmayan işyerlerince (bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerleri) ya da kişilerce satmak,

(36)    Her türlü gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde; bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu alınmaması ve çalışmanın devamı halinde sağlık raporunu her altı ayda bir yenilememek,

(37)    İşyeri dışında veya ikamet amaçlı konutlarda seyyar olarak sportif faaliyetler düzenleyerek gelir sağlamak,

(38)   Çocuklar için ikamet amaçlı konutlarda; belediyeden ve ilgili kurumdan izin almadan yoga, kişisel gelişim kursları, aktiviteler vb. etkinlik düzenlemek, kurslar vermek yasaktır.

MADDE 16- Kıyı ve Deniz İle İlgili Emir ve Yasaklar

(1)  Kıyılara, denizlere, göl ve göletlere çöp atmak,

(2)   Yetkili makamlardan izin almaksızın, deniz kenarlarına, sahil alanlarına, sahil kenarı park alanlarına, plajlara, göletlere, baraj etraflarına; kamp, kamping, baraka ve çadır kurmak, bu yerlerde seyyar satıcılık yapmak, halkı rahatsız etmek ve hayvan gezdirmek,

(3)   Deniz kıyılarında ve plajlarda halka ücretsiz tahsis edilen alanların kullanımı engellemek,

(4)   Her türlü evcil ve sahipli hayvanların yasak olduğu belirlenen alanlarda denize sokmak,

(5)   Deniz kenarlarında ve dere yataklarında Kıyı Kanununa aykırı olarak kum, çakıl ve toprak almak, duvar, çit, çiçek saksısı vb. engelleyici malzeme koymak ve iskele yapmak,

(6)  Karadan denize katı ya da sıvı her türlü atık maddeyi boşaltarak deniz kirliliğine sebebiyet vermek,

(7)  Halkın denize girdiği plajlarda kıyıdan olta, zıpkın vb. ile balık avlamak, yasaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ceza ve Son Hükümler

MADDE-17 (1) Bu yönetmeliğin hükümlerine uyulup uyulmadığının denetimi ve işlemi Demre Belediye Zabıtasınca yapılır.

a)   Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatında yer alan hükümler uygulanır.

b)   Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Demre Belediyesinin sorumluluğu, ilgili kanunlar çerçevesinde tatbik edilir.

c)   Bu yönetmeliğin hükümlerinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile çelişmesi halinde kanunların ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümler uygulanır.

d)  İşlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz. Bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz.

(2) Bu yönetmelikte öngörülen emir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında;

a) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1. (Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.) ve 2 nci maddesince Belediye Encümeni kararı ile, (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi kapsamında)

b) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33, 36, 37, 38, 41 ve 42 nci maddelerine ise Belediye Zabıta görevlileri tarafından idari para cezası uygulanır.

c)  5393 sayılı Belediye Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen, aynı Kanunun 15,18 ve 34 üncü maddesi, 1608 sayılı yasanın 1 ve 2 nci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32,33,36,37,38,41 ve 42 nci maddeleri ve diğer yasaların ilgili maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme oranına göre artırılır. Ceza uygulamasında yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen miktarlardan 1 TL’nin altındaki küsuratlar atılır.

d)   Kanun, Yönetmelik ve diğer yazılı talimatlarda ceza yaptırımı öngörülmeyen kabahatleri işleyenlere, 1608 sayılı Kanunun 1 ve 2 inci maddesi (Değişik 5728 sayılı kanunun 66 ve 67 nci maddesi) gereğince encümenden gerekli karar alınmak üzere Zabıtaca “İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI” tanzim edilir.

e)   Encümen tarafından verilen idari para cezası veya faaliyetten men’in takibi zabıtaca yapılacaktır. Encümen Kararında, verilen süre ve imtiyazlar sonunda gereğini yapmayan şahısların evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilerek bu birim tarafından gerekli iş ve işlemleri yapılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.

f)    Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı madde hükümleri ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

g)    Bu sayılanların dışında tespit tutanağı ve onayı gerektiren durumlarda idari ceza kararlarını vermeye Belediye Encümeni yetkilidir.

ğ) 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü maddesine göre Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan gerçek ve tüzel kişiler; Belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 18- Demre Belediye Meclisinin 06.10.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen Demre Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği ile 04.05.2011 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen Demre Belediyesi Zabıta Tembihnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- İş bu Yönetmelik, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan kural ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olup, Belediye Meclisinin kabulü ve www.demre.bel.tr internet adresinde yayınlandığı tarihi takip eden ilk iş günü yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- Bu yönetmelik hükümlerini Demre Belediye Başkanı yürütür. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yetki ve sorumluluk Zabıta Müdürlüğüne aittir.

 

İş bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 06/10/2021 tarih ve 2021/47 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.