TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Son Duyurular

T.C.

DEMRE BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç

MADDE 1 -(1)Bu yönetmeliğin amacı; Demre Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, Demre Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ve vatandaşlarımıza medeni yaşamın gereklilikleri doğrultusunda hizmet vermek için, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; Demre Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Şef, Memur ve sürekli işçilerin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve 22.07.2007 tarihli Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir kanunu ve ilgili diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık   :Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Belediye   :Demre Belediyesini,

c) Başkanlık  :Belediye Başkanlığını,

ç) Başkan       :Belediye Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı:Belediye Başkan Yardımcısını,

e) Meclis       :Belediye Meclisini,

f) Encümen   :Belediye Encümenini,

g) Müdürlük :Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

ğ) Müdür     : Temizlik İşleri Müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

h) Memur ve Formen:Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Temizliği ve Kontrolü

ı) Müdürlük personeli:Temizlik İşleri Müdürlüğü Memur ve işçi kadrolarındaki personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Yönetim ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 -(1) Demre Belediye Başkanlığı ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan Temizlik İşleri Müdürünün koordinasyonunda aşağıda şekilde hizmet birimlerinden oluşur,

a) Müdür

b) Memur

c) İşçi

Yönetim

MADDE 6 -(1)Temizlik İşleri Müdürlüğünde sunulan hizmetler; bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür.

Bağlılık

MADDE 7 -(1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri

Müdürlüğün Tanımı

MADDE 8 - (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. maddesine istinaden kurulmuş bir müdürlüktür.

(2) Demre Belediyesinin sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturabilmesi için, yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş gelen politika ve prensiplere uygun olarak planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla önerilen hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamaktan Başkanlık Makamına ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(3) Müdürlük teşkilat yapısında Müdürlüğün en üst amiri Müdür olup Müdürlük personelinin l. derece disiplin amiridir.

(4) Müdür, Temizlik İşleri Müdürlüğünü temsil eder. Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak disiplin cezası almamış memur personelin arasından, 657 sayılı DevletMemurları Kanununun ilgili maddeleri ile Devlet Memurları Görevde Yükselme Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık Makamının ataması ile görev yapar.

Müdürlüğün Görevleri ;

MADDE 9 - (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Demre Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef bir birimdir.

b) Belediye sınırları içerisindeki çöplerin toplanması, çöp toplama alanlarına nakledilmesi,cadde, sokak ve Pazaryerlerinin el ve makine ile süpürülmesi ve yıkanması işlerinin yapılması bu amaca ilişkin çalışma plan ve programının belirlenmesi, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Belediyemizin hizmet alanı içindeki meydan, cadde, sokak, kaldırım, yaya alanı ile Pazar kullanım alanları dâhil tüm alanların süpürülmesi, yıkanması ve devamlı olarak temiz tutulmasını sağlamak,

ç) Mahallelerde bölgesel bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama ve sokak/caddelerin süpürülüp yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte ve belirlenen programdaki gün ve saatlerde yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Belediye sınırları içindeki hastaneler, okullar, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e) Belediye sınırları dâhilinde bulunan dere ve kenarlarında oluşan atıkları toplamak, kontrol ve takip ederek sürekli temiz tutmak,

f) Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğini yapmak,

g) Çöp toplama işlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğinin engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamanın yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

ğ)  Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

h) Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikâyetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlayarak, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak,

ı) Atıkların zamanında ve kent yaşamına olumsuzluk vermeyecek şekilde toplanması için yöntemler araştırmak ve uygulamak,

i) Çöpün biriktirilmesi ve toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarından tekeri kırılan,bozulan ve deforme olan konteynırların tamir ve bakımını yapmak veya yerine yenilerini bırakmak, ihtiyaç olması durumunda yeni konteynır taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

j) Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının, kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak amacıyla plan ve projeler hazırlamak, bu yönetmelik ile ilgili çalışmaları başlatmak, çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek, halkımızın duyarlılığını artırmak ve geri dönüşüme katılımım sağlamak,

k) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, belediye yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan yerlerde denetimler yaparak, bu işletmelerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmalarını sağlamak, böylece atık bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek,

l) Katı Atık Yönetimi ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak

m) Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

n) Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkımızın ve çalışan personellerimizin temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

o) Çevre konusunda eğitim ve araştırmalar yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

ö) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ve korunması ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

p) Müdürlük personelinin daha başarılı olabilmesi için hizmet konusunda eğitime tabi tutmak, Görevlerle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,

r) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze havale edilen dilekçelere kanuni süreleri içerisinde Müdürlüğümüzce mevzuata uygun olarak cevap vermek,

s) Moloz ve hafriyat atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile beraber müşterek çalışmalarla kaldırılmasını sağlamak,

ş) Atık Pillerin evsel atıklardan ayrı olarak toplanması için gerekli önlemleri almak, atık pillerin ayrı toplanması için programlama yapmak ve uygulamak,

t) Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemizin birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikâyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet sahibinin bilgilendirilmesinin sağlanmak.

u) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 15.10.2007 Tarihli 2007/10 Sayılı genelgesi hükümleri ve genelgeyle birlikte yayınlanmış olan Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu kitapçığı doğrultusunda katı atık karakterizasyonunu yapmak, analiz sonuçlarını  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek.

ü)Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli önlemleri almak, ayrı toplanması için programlama yapmak ve uygulamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevleri

MADDE 10 -(1) Müdürün görevi şunlardır;

a) Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini,

kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar.

b) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

c) Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görevlerini planlar, görev ve yetkilerin mevzuatlar gereği yapılmasını sağlar, izler ve denetler.

ç) Personelin görev ve yetki dağılımını hazırlar, takip eder ve müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

d) Demre Belediyesi sınırları içerisindeki üretilen atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafı ile bulvar, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi ve yıkanması hususunda çalışma plan ve programını belirler ve bu çalışmaları takip eder.

e) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde yaya trafiğini engellemeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapar.

f) Müdürlük ile ilgili işlerde diğer belediye birimleri arasındaki koordinasyonu organize eder.

g) Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar verir, bu iş için gerekli alım-satım,   ihale işlerinin teklifini hazırlayıp,   ilgili birime sunar;   işlemlerin yürütülmesini, kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar. Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapar.

ğ) Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlar, müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur.

h) Müdürlük servisinin planlı, programlar bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlar, çalışmaları izler, denetler.

ı) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler,çalışmaları değerlendirir.

i) Hizmetlerin aksamaması ve hizmet aktivitesinin arttırılması için personellerini hizmet içi eğitime tabi tutar.

j) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar.

k) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar.Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri alır.

l) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurar.

m) Belediye'nin amaçları, prensip ve politikaları doğrultusunda, Müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirleme çalışmalarını sonuçlandırır.

n) Müdürlüğün tüm işlerini en etkin şekilde yapmak üzere, Başkanlığın mevcut organizasyonşeması, iş tarifleri ve pozisyonların ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organizeeder.

o) Sicil amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini, her türlü özlük ve sosyalhaklarını izler.

ö) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerinalınması için Başkanlık Makamı'na önerilerde bulunur,

p) Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyetplanına göre yıllık bütçesini mali işlerle ilgili müdürlük ile koordineli olarak hazırlar.

r) Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlar.

s)Yeni yasal düzenleme ve organizasyonlar sonucunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne verilecek görevleri yapar ve takip eder.

Yetkileri

MADDE 11 - (1) Müdürün yetkileri şunlardır;

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlıkça uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak.

b) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlığa tekliflerde bulunmak.

c) Bağlı bulunulan üst makamlara sunulmak üzere hazırlanan yazıları kendisine verilen yetki sınırları içinde incelemek, parafe veya imza etmek.

ç) Disiplin amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahip olmak.

d) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapmak, rastlayacağı aksaklıkları gidermek.

e) Emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek, mazeretine binaen mazeret izni vermek ve yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.

f) Müdürlük ile ilgili tüm görev, yetki ve belgelerin ilgililere dağıtımını, mahiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak.

g) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.

ğ)  Müdürlük personelinin göreve sorumluluklarını belirlemek ve iş bölümü yapmak.

h)  Kalite hedeflerini belirlemek, revize etmek ve üst makama onaylatmak.

ı) Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerini gerçekleştirilmesi sürecindebelirlenen uygunsuzluklarını tekrarının önlenmesi amacı ile gerekli olan düzeltici faaliyetleribaşlatmak.

i)Görev ve sorumluluk alanında yer alan iş ve işlemlerin geliştirilmesine yönelik iyileştirmefaaliyetlerini başlatmak ve iyileştirme planları hazırlamak ve üst makama onaylatmak.

j)Birim kalite geliştirme ekip üyelerini belirlemek ve ekip üyelerinin kalite geliştirmeçalışmaları ile ilgili iş bölümü yapmak.

Sorumlulukları

MADDE 12 - (1) Müdürün sorumlulukları şunlardır;

a) Belediye mevzuatı göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönetmelikle ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından Başkanlığa karşı sorumludur.

b) Müdürlükteki işlemlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan sorumludur.

c) Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, yönetmelik, prosedür, talimat ve rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Başkana  karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Memurun Görev ve Sorumlulukları

Memur görevleri

MADDE 13 - (1) Memurun görevleri şunlardır;

a) Vatandaşların ve çeşitli kuruluşlarını çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek.

b) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

c) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.

ç) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek.

d) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek İlgi yönetmelik ve mevzuatlar kapsamımda gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.

e) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.

f) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür hazırlamak.

g) Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve  işlemleri yürütmek.

ğ) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleribelirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak.

Memurun sorumlulukları

MADDE 14 - (1) Memurun sorumlulukları şunlardır;

a) Biriminde görevli personelin, hizmetlerin gerçekleşmesinde sağlık, süratli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayıcı bilgi ve belgeye sahip olmak.

b) Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde,  en süratli sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

c) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek.

Personelin görevleri

MADDE 15 - (1) Personelin görevleri şunlardır:

a) Direk olarak Müdür’e bağlıdır.  Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

b) Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakların yazı işlerini yazışma şekillerine uygun olarak hazırlayıp imzalatılması,

c) Yazılara yürürlükteki prensiplere evrakların uygunluğu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

ç) Gelen ve giden tüm evrakın kayıt kontrol ve muhafazasını temin etmek,

d) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göre işlemleri yerine getirmek.

e) Müdürlüğün  ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini almak,

f) Kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.

g) Müdürlüğün yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gelen şikâyet ve talepleri amirlerinebildirmek.

ğ)  Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerini düzenli bir şekildeyürütülmesini sağlamak,

h)   Müdürlüğün bilgi işlem envanterini yapmak.

ı) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

i)   Her türlü genelge, bildiri, yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak vegerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunmak,

j) Her türlü yazışmayla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek,

k) Kendisine verilen görevlerle ilgili konularda amirlerine danışarak alacağı talimata göreişlemleri yerine getirmek.

l)   Kullandığı demirbaş eşyanın iyi bir biçimde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

m)   Fotokopi ve faks işlemlerini yürütmek.

n)   Amirlerince verilecek diğer işleri ve görevleri yapmak.

Personelin Sorumlulukları

MADDE 16 - (1) Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanındayapılmasından,kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, kendisine tebliğ edilen görevlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar

MADDE 17 - (1) Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda almak bilgisayar üzerinde takibi yapılır. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir.  Personel,  yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre konulur. Belediye Birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 18- (1) Müdürlükçe yapılacak arşiv hizmetleri ile ilgili olarak; “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” esasları çerçevesinde, her birim müdürlüğü kendi arşivinden sorumlu olmak üzere birimine ait arşiv hizmetlerini yürütür.

2) Müdürlükçe yapılacak arşiv evraklarının imhası ile ilgili olarak; “3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” çerçevesinde birimin kendi müdürlüğüne ait tüm görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması

MADDE 19 - (1) Bu yönetmeliğin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hallerde

MADDE 20 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu yönetmelik hükümleri Demre Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle daha önce Belediye Meclisinin 07/01/2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararları ile yürürlükte olan “Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Demre Belediye Başkanı yürütür.

Bu Yönetmelik Demre Belediye Meclisinin 02/06/2021 tarih ve 2021/27 sayılı karalarıyla kabul edilmiştir.