Çalışanların Yazı İşleri Müdürlüğünce İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Çalışanların Yazı İşleri Müdürlüğünce İşlenen Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediye çalışanı olan ve ruhsat ve denetim müdürlüğünce kişisel verileri işlenen siz değerli çalışanımız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Cimer Sistemine giriş yapıyorsanız;

Kimlik(TCKN), İşlem Güvenliği (Şifre ve Log Bilgileri) verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla Kanun m.8’de öngörülen şartlar çervesinde cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine aktarılacaktır.

EBYS’ye giriyorsanız;

Kimlik (Ad,Soyad,Unvan,Sınıf), Özlük(Yetkili olduğu birim, sicil numarası), İşlem Güvenliği(Kullanıcı Adı, Şifre, Tanımlama Tarihi, Çalışan E-İmzası, İşlem Hareketleri) verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla Kanun m.8’de öngörülen şartlar çervesinde cimer içişleri bakanlığına   aktarılacaktır.

Bivent sistemine giriyorsanız;

İşlem Güvenliği(Kullanıcı Adı, Şifre, Log Bilgileri) ve Kimlik(Ad-Soyad) verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla Kanun m.8’de öngörülen şartlar çervesinde bivent firmasına   aktarılacaktır.

SOME Platformuna giriyorsanız;

İşlem Güvenliği(Kullanıcı Adı, Şifre, Log Bilgileri) ve İletişim (kurumsal e-posta) verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi amacıyla Kanun m.8’de öngörülen şartlar çervesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna   aktarılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
  • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.