Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Çalışan Adayları için Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıylaBelediye tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Belediyemiz çalışan adayı olmanız ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Belediye]veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Doğum Yeri vd.),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Mesleki Deneyim (Yabancı Dil, Bilgisayar vd.)

 

 • Hukuki İşlem (Vergi Kimlik No., Belge Tarihi, İmza),

 

 • Çalışan Adayı İşlem (Talep Ettiği Net Ücret, Çalışmaya Başlayabileceği Zaman, Gerektiğinde İkamet Değişikliği Yapabilme Durumu, Fazla Mesai Yapıp Yapamayacağı Bilgisi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi (İş başvuru bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/1: Açık Rızanıza İstinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Açık rızanıza istinaden iş başvuru bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Doğum Yeri vd.),

 

 • İletişim (Adres, Telefon Numarası),

 

 • Mesleki Deneyim (Yabancı Dil, Bilgisayar vd.)

 

 • Hukuki İşlem (Vergi Kimlik No., Belge Tarihi, İmza),

 

 • Çalışan Adayı İşlem (Talep Ettiği Net Ücret, Çalışmaya Başlayabileceği Zaman, Gerektiğinde İkamet Değişikliği Yapabilme Durumu, Fazla Mesai Yapıp Yapamayacağı Bilgisi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (İş başvuru bilgilerinizin saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz uyarınca iş başvuru bilgilerinizi makul sürelerle saklıyoruz.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz;iş başvuru formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYAadresine yazılı olarak;
 • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tradresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.