Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Son Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre DEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI olarak(Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Belediyetarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Çağrı merkezini arayan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan[Belediye]veri sorumlusudur.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenmelidir. Ancak bazı istisnaların varlığı halinde, kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir.

Bu aydınlatma metninin devamında;

-Hangi kişisel verinizin hangi amaçla ve hangi KVKK gerekçesine istinaden(Açık rıza mı yoksa başka veri işleme istisnası kapsamında olduğu-bu durum aşağıda tablo olarak gösterilecektir.) işlendiği,

-Kişisel verilerinizin nasıl elde edildiği,

-Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,

-Bu hakları kullanacağınız başvuru yöntemi hakkında bilgilendirileceksiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kimlik(Ad-Soyad), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Ses Kaydı), İşlem Güvenliği (Arama Tarihi) , Vatandaş İşlem(Talep ve Başvuru Bilgileriniz);

  • Vatandaş Başvuru/Talep Süreçlerinin Yürütülmesi (Taleplerinizin değerlendirilmesi, görüşme kalitesini ölçümlemek) ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla,

 

  • KVKK m.5/2f: İlgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden tarafımızca işlenmektedir.

Çağrı merkezi aracılığıyla vatandaş taleplerinizin değerlendirilmesi, görüşmelerin kayıt altına alınmasında meşru menfaatimiz bulunduğundan KVKK m.5’te yer alan açık rızanız gerekmeksizin yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz ses kaydınızın alınması yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

  • GÖKYAZI MAHALLESİ MUSTAFA MASATLI CADDE NO: 1/ DEMRE ANTALYA adresine yazılı olarak;
  • demrebelediyesi@hs01.kep.trkep adresine, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halindeinfo@demre.bel.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
  • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Belediye, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.